Створення: 30.04.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 20/06/2014

 

Публічне акціонерне товариство “Херсонводпроект” скликає загальні збори акціонерів 20.06.2014р.  об 11.00  за адресою:  м.Херсон, вул.Перекопська, 20, кім. № 409 з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2013р.
 5. Переобрання наглядової ради та ревкомісії.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 16.04.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись у приймальні до Братчені О.В.

Реєстрація учасників зборів 20.06.14 з 10.00 до 10.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2013р./2012р.):

 • Усього активів 1537/946.
 • Основні засоби 440/453.
 • Запаси 32/22.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 1057/467.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 8/4.
 • Нерозподілений прибуток -1196/-1449.
 • Власний капітал 2164/2164.
 • Статутний капітал 61/61.
 • Поточні зобов’язання 508/170.
 • Прибуток 253/403.
 • Кількість акцій 57860/57860.
 • Чисельність працівників 3/3.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 81(1834) від 29.04.14.