Створення: 26.02.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 26/02/2016

Рiшенням загальних зборiв вiд 26.02.2016 р.:

  1. Звiльнена голова ревiзiйної комiсiї Подурець Лiдiя Василiвна, володiє 0,002% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 20.06.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  2.  Звiльнена член ревiзiйної комiсiї Клочкова Олена Олександрiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 20.06.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  3. Обрана головою ревiзiйної комiсiї термiном на один рiк Подурець Лiдiя Василiвна, володiє 0,002% акцiй в статутному капiталi, попередня посада заст. директора ПП «Бизнес дом «Бордо». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  4.  Обрана членом ревiзiйної комiсiї термiном на один рiк Соценко Галина Михайлiвна, акцiями не володiє, попередня посада головбух ПП «Бизнес дом «Бордо». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.