Створення: 26.04.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Коршунов Андрiй Валерiйович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Херсонводпроект"
       Організаційно-правова форма емітента
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01038476
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район д/н
        Поштовий індекс 73024
        Населений пункт м.Херсон
        Вулиця, будинок Перекопська, б. 20
        Міжміський код, телефон та факс (0552) 26-23-76, (0552) 26-23-76
        Електронна поштова адреса емітента 01038476@privat-online.net
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi ДКЦПФР" д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) kvproekt.vatua.com д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Д Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випусфiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про виплату дивiдендiв вiдсутня у зв'язку з тим, що за попереднiй та звiтний перiод дивiденди не виплачувались. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язкущо товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з тим, що товариством зареєстрований випуск акцiй у бездокументарнiй формi. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похi
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПАТ "Херсонводпроект"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва ААА № 436763
   Дата видачі 27.10.1994
   Орган, що видав свідоцтво Виконком Херсонської мiської ради
   Зареєстрований статутний капітал 60753.00
   Сплачений статутний капітал 60753.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком Херсонська фiлiя ПАТ КБ "Приватбанк"
   МФО банку 352479 Рахунок 26004052303259
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   74.20.1 ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI АРХIТЕКТУРИ; IНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДIВНИЦТВОМ
   70.20 ЗДАВАННЯ ПIД НАЙМ НЕРУХОМОГО МАЙНА
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу у звiтному перiодi склала 4 особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 2 особи, працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) вiдсутнi. Фонд оплати працi станом на 31.12.2011р. становить 51392,55 грн. У звiтному перiодi кошти на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента не витрачались.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   30.05.2011
   88
   Бiльше нiж за 30 днiв до дати скликання зборiв вiд акцiонерiв товариства, якi володiють бiльше 10% акцiй, надiйшла заява про включення до порядку денного зборiв додаткового питання № 16. Порядок денний зборiв:
   1. Обрання лiчильної комiсiї.
   2. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2009-2010 роки.
   3. Звiт спостережної ради за 2009-2010 роки.
   4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2009-2010 роки.
   5. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi товариства, звiту та балансу товариства за 2009-2010 роки.
   6. Затвердження покриття збитку (розподiлу прибутку) за 2009-2010 роки.
   7. Про змiну найменування Товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
   8. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
   9. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства в зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог За-кону України "Про акцiонернi товариства".
   10. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, ть вчинятися Товарист-вом протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
   11. Прийняття рiшення про переведення випуску акцiй акцiй Товариства з документарної форми iсну-вання у бездокументарну форму iснування та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю.
   12. Обрання Депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується та затвердження умов Договору з ним на обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товариства.
   13. Обрання Зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується та затвердження умов Договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах з ним.
   14. Визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства та при-пинення дiї (розiрвання) Договору з реєстратором Товариства на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства.
   15. Визначення способу повiдомлення акцiонерiв про прийняття рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй та порядку вилучення з обiгщення сертифiкатiв акцiй.
   16. Переобрання Спостережної ради.

   Рiшення, прийнятi зборами:
   1. вибрати лiчильну комiсiю у складi двох чоловiк: Куковаченко Олена Вiкторiвна i Подурець Лiдiя Василiвна.
   2. Затвердити звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2009-2010 роки.
   3. Затвердити звiт спостережної ради за 2009-2010 роки.
   4. Затвердити акт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2009-2010р.
   5. Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2009-2010 роки.
   6. У зв'язку зi збитковiстю дiяльностi товариства в 2009-2010 роках, покриття збиткiв здiйснити за ра-хунок резервного й додаткового капiталу товариства.
   7. змiнити найменування товариства "Закрите акцiонерне товариство "Херсонводпроект" на "Публiчне акцiонерне товариство "Херсонводпроект" (скорочено ПАТ "Херсонводпроект").
   8. а) затвердити та прийняти нову редакцiю статуту ПАТ "Херсонводпроект" у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариства";
   б) доручити Подурцю Оильовичу вiд iменi зборiв пiдписати нову редакцiю статуту товариства та органiзувати його державну реєстрацiю.
   9. затвердити та прийняти внутрiшнi положення ПАТ "Херсонводпроект", а саме:
   Положення про розподiл витрат по видах дiяльностi ПАТ "Херсонводпроект".
   Положення про службовi вiдрядження в межах України по ПАТ "Херсонводпроект".
   Положення про розподiл i виплату заробiтної плати по ПАТ "Херсонводпроект".
   Положення про експертну комiсiю публiчного акцiонерного товариства "Херсонводпроект".
   Положення про архiв ПАТ "Херсонводпроект".
   Положення про розподiл i виплату заробiтної плати по ПАТ "Херсонводпроект".
   10. - вiдповiдно до вимог ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися ПАТ "Херсонводпроект" протягом року вiд прийняття цього рiшення у ходi поточної господар-ської дiяльностi, на суму понад 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi То-вариства, в тому числi: кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв запотеки, поруки, по-зики, договорiв вiдчуження майна, майнових прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iнших договорiв, за якими ПАТ "Херсонводпроект" виступає будь-якою iз сторiн, з їх граничної сукупною вартiстю до 1 000 000 (один мiльйон) гривень, iз зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна товариства, збiль-шення/зменшення вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют;
   - повноваження з визначення конкретних розмiрiв, строкiв, термiнiв, умов виконання договорiв, вiдсот-кової ставки за кредитними договорами надати наглядовiй радi товариства;
   - надати керiвнику виконавчого органу товариства пiдписувати та укладати такi правочини.
   11. Перевести випуск акцiй ЗАТ "Херсонводпроект" iз документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування, та затвердити рiшення про дематерiалiзацiю.
   Реквiзити емзакрите акцiонерне товариство "Херсонводпроект", код ЄДРПОУ 01038476; св. про держреєстрацiю А00 № 210087 видане 27.01.01994р. ВК Херсонської мiськради, адреса юридична 73024, м.Херсон, вул.Перекопська, б.20; адреса поштова 73024, м.Херсон, вул.Перекопська, б.20; тлф (0552) 26-23-76.
   Призначити посадову особу, яка має право дiяти вiд iменi емiтента в процесi дематерiалiзацiї випуску акцiй без доручення: в.о. голови правлiння Коршунов Андрiй Валерiйович.
   Реквiзити випуску ЦП документарної форми iснування, щодо яких прийнято рiшення про де матерiалi-зацiю: акцiї iменнi простi; свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 14/21/1/2004 вiд 08.11.2004р., видане Херсонським ТУДКЦПФР, код випуску UA4000056402; номiнальна вартiсть акцiї 1,05грн.; кiлькiсть 57 860 шт.; загальна номiнальна вартiсть 60 753,00 грн.
   12. обрати депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй у бездокументарнiй формi - Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України".
   Реквiзити депозитарiя, який буде обслуговувати кцiй, щодо яких прийнято рiшення про демате-рiалiзацiю:
   Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (ВАТ "НДУ"), код ЄДРПОУ 30370711, св. про держреєстрацiю А00 №020227, видане 17.05.99 Шевченкiвською РДА м.Києва, адреса 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3; тлф 0442791078; лiцензiя на провадження дiяльностi депозитарiю ЦП: АВ №189650, видана 19.09.06 ДКЦПФР; строк дiї лiцензiї 19.09.06-19.09.16.
   Керiвнику виконавчого органу товариства надати повноваження на пiдписання договору з ВАТ "НДУ" про обслуговування емiсiї акцiй.
   13. обрати зберiгачем цiнних паперiв, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй - Акцiонерне товариство закритого типу "Нафта-Iнвест" (знаходиться в процесi перетворення в ТОВ "Нафта-Iнвест").
   Реквiзити зберiгача, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй:
   Акцiонерне товариство закритого типу "Нафта-Iнвест" (АТЗТ "Нафта-Iнвест"); код ЄДРПОУ 22760119; св. про держреєстрацiю А01 № 617870, видане ВК Херсонської мiськради; адреса м.Херсон, вул.Петренка, д.18; тлф 0552417245; лiцензiя на провадження дiяльностi зберiгача ЦП: АВ №534033, вида-на 01.06.10 ДКЦПФР; строк дiї лiцензiї 01.06.10-01.06.15.
   Керiвнику виконавчого органу товариства надати повноваження на пiдписання договору з АТЗТ "Наф-та-Iнвест" про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах товариства в бездокументарнiй формi.
   14. Визначити дату закриття реєстру та припинення ведення реєстру згiдно вимог чинного законодавства, а саме: реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днiв з дати публiкацiї рiшення ДКЦПФР про видачу емiтенту свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснуван-ня. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру реєстратором ПАТ КБ "Приватбанк" та дiї договору № 120 вiд 10.07.2009р.
   Визначити такий порядок вилучення сертифiкатiв акцiй дематерiалiзованого випуску: сертифiкати акцiй акцiонери мають здати емiтенту протягом 1 мiсяця з дати закриття реєстру.
   15. персональомлення усiх зареєстрованих осiб в реєстрi власникiв IЦП випуску, що дематерiалiзується про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, складене вiд-повiдно до вимог нормативних документiв ДКЦПФР, здiйснити протягом 10 календарних днiв вiд дати прийняття рiшення поштовими вiдправленнями простими листами за адресами, зазначеними в їх особових рахунках. Органiзацiю повiдомлення покласти на керiвника виконавчого органу управлiння товариства.
   16. Утворити Наглядову Раду в складi 3 (трьох) осiб: Подурець Олег Васильович, Черниш Валентина Володимирiвна, Подурець Ольга Анатолiївна.  
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова ревiзiйної комiсiї  Подурець Лiдiя Василiвна  д/н № д/н, виданий д/н д/н 23.06.2003 1 0.00172830971%
   Голова Наглядової ради  Подурец Олег Васильович  д/н № д/н, виданий д/н д/н 23.06.2003 31 059 53.67957137919% 31 059 
   Член Наглядової ради  Подурець Ольга Анатолiївна  д/н № д/н, виданий д/н д/н 23.06.2003 19 729 34.09782232976% 19 729 
   Член Наглядової ради  Черниш Валентина Володимирiвна  д/н № д/н, виданий д/н д/н 27.10.1994 84 0.14517801590% 84 
   Усього   50 873 87.92430003457 % 50 873 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Коршунов Андрiй Валерiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1982
   Освіта середня спецiальна
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПП "Бизнес дом "Бордо", адмiнiстратор
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Посадова особа працює за сумiсництвом керуючим ТГК ПП "Бизнес дом "Бордо" (м.Херсон, вул. Перекопська, 20) Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалась. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Подурець Лiдiя Василiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1949
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПП "Бизнес дом "Бордо", заступник директора
   Опис Повноваження та обов'язки голови Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу голова Ревiзiйної комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Посадова особа обiймає посаду заступника директора ПП "Бизнес дом "Бордо" (м.Херсон, вул. Перекопська, 20) Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднвiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Подурец Олег Васильович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1975
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПП "Бизнес дом "Бордо", директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Посадова особа обiймає посаду директора ПП "Бизнес дом "Бордо" (м.Херсон, вул. Перекопська, 20). Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посадова особа обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 30.05.2011р., непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Подурець Ольга Анатолiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1975
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПП "Бизнес дом "Бордо", бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Обiймає посаду бухгалтера ПП "Бизнес дом "Бордо" (м.Херсон, вул. Перекопська, 20). Посадова особа обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 30.05.2011р., непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Черниш Валентина Володимирiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1948
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав пенсiонер
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 30.05.2011р., непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н д/н 23.06.2003 31 059 54 31 059 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н д/н 23.06.2003 19 729 34 19 729 0 0 0
   Усього  50 788 88 50 788 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м.Київ, Б. Грiнченка, буд. 3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс д/н
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Хмельницька область, д/н, 73000, м.Херсон, Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 579833
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.08.2011
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс (0552) 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчнене акцiонерне товариство "Херсонводпроект" (далi - Товариство) є правонаступником ЗАТ "Херсонводпроект".
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство у своєму складi немає.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi в звiтному роцi здiйснювалася вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику №1 вiд 02.01.2011р. та вимогам, передбаченими Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V i Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнфiну України 31.03.99 р. №89 й iншим нормативними документами.
   Текст аудиторського висновку "Апекс"
   ___________________________________________________________________________________________
   73024, Україна, м. Херсон, Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв
   вул. Перекопська, 20, к.501 №1199 вiд 30.03.2001р.
   код ЄДРПОУ 23133442 (продовжено до 27.01.2016р. рiшенням АПУ №227/3 вiд 27.01.2011р.)
   тел./факс: (0552)49-80-11, 49-83-02 Свiдоцтво ДКЦПФР 000633 вiд 27.12.07
   E-mail: арех95@mail.ru (продовжено до 27.01.2016р. рiшенням ДКЦПФР №322 вiд 29.01.2011р.)

   I. Заголовок

   Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора)
   щодо фiнансової звiтностi за 2011 рiк
   публiчного акцiонерного товариства " Херсонводпроект " за 2011 рiк.


   II. Адресат Директору публiчного акцiонерного товариства "Херсонводпроект"
   Коршунову Андрiю Валерiйовичу

   НКЦПФР


   III. Вступний параграф

   Основнi вiдомостi про емiтента: Публiчнео акцiонерне товариство "Херсонводпроект" (ПАТ "Херсонводпроект") перебуває за адресою: м.Херсон. вул. Перекопська, буд. 20 , код ЕДРПОУ 01038476. Товариство зареєстровано Днiпровською районною державною адмiнiстрацiєю м. Херсона 27 жовтня 1994 року. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи Серiя АОО № 210087.
   Останнє внесення змiн до Статуту пiдприємства вiдбулося 08.06.2011р. за № 14991050007000116 вiдповiдно до рiшення загальних зборiв №1 вiд 30.05.2011р.
   Остання реєстрацiйна дiя була здiйснена вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" зв'язку зi змiною найменування закритого акцiонерного товариства "Херсонводпроект". Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї - 08.06.2011р. № 14991070008000116.
   Публiчне акцiонерне товариство "Херсонводпроект" є правонаступкритого акцiонерного товариства "Херсонводпроект".

   Основними видами дiяльностi ПАТ "Херсонводпроект" є:
   - 74.20.1 дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу.
   - 45.21.1 будiвництво будiвель,
   - 74.20.3 дiяльнiсть у сферi геодезiї, гiдрографiї та гiдрометеорологiї ,
   - 70.20.0 здавання в оренду власного нерухомого майна.

   Пiд час перевiрки аудитори керувалися наступними законодавчими актами:
   - Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд 14.09.06р. зi змiнами й доповненнями;
   - Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг , зокрема, Мiжнародних стандартiв аудиту 700,705, 706.
   - "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", рiшення ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006р. зi змiнами та доповненнями;
   - Про затвердження змiн до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", рiшення ДКЦПФР №1482 вiд 20.10.2011р.;
   - "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються доої комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", рiшення ДКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006р.;
   - "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики", рiшення ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011р.;
   - Положення (стандарти) бухгалтерського облiку;
   - Закон України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-X1V вiд 16.07.99 р. зi змiнами та доповненнями;
   - Положення "Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку" №88 вiд 24.05.95 р. зi змiнами та доповненнями;
   - "Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" №291 вiд 30.11.99р. зi змiнами та доповненнями.

   ТОВ Аудиторською фiрмою "Апекс" вiдповiдно до договору № А-15 вiд 11 квiтня 2012 року була проведена аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi Товариства за час дiяльн сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року.

   Предметом аудита були питання перевiрки повноти, достовiрностi фiнансової звiтностi, складеної у вiдповiдностi до П(с)БО України у складi регулярної рiчної iнформацiї до НКЦПФР за 2011 рiк: Балансу (форма №1-м) за станом на 31 грудня 2011 року, Звiту про фiнансовi результати (форма №2-м). Об'єкти оподатковування за згодою пiдприємства не перевiрялися.

   Для перевiрки були наданi наступнi документи за 2011 рiк:
   - реєстрацiйнi документи;
   - наказ про облiкову полiтику;
   - фiнансова звiтнiсть за перiод, що перевiряється;
   - журнали проводок, аналiзи рахункiв, оборотно-сальдовi вiдомостi;
   - аналiтичнi вiдомостi по рахунках, якi мають аналiтику;
   - первиннi документи.

   Облiкова полiтика: Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi в звiтному роцi здiйснювалася вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику №1 вiд 02.01.2011р. та вимогам, передбаченими Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16. №996-X1V i Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнфiну України 31.03.99 р. №89 й iншим нормативними документами.
   Стан синтетичного й аналiтичного облiку первинних документiв й облiкових регiстрiв в основному вiдповiдає вимогам, передбаченими нормативними документами по питанню органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Однак, частина бухгалтерських проводок не коректна, не вiдповiдає "Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" №291 вiд 30.11.99р. зi змiнами та доповненнями.
   Iнформацiя, що втримується у фiнансовiй звiтностi, 'рунтується на даних синтетичного облiку.
   У фiнансовiй звiтностi вiдображена iнформацiя, необхiдна внутрiшнiм i зовнiшнiм користувачам фiнансової звiтностi.

   IV. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

   Управлiнський персонал несе вiдповiдальнпiдготовку та достовiрне представлення наданих для аудиторської перевiрки фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до стандартiв фiнансової звiтностi в Українi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення для аудиторської перевiрки документiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики.

   V. Вiдповiдальнiсть аудитора

   Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних норм, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що наданi документи не мiстять суттєвих викривлень.


   VI. Аудиторська думка щодо повного комплекту фiнансової звiтностi.

   Аудиторська перевiрка прз метою збору достатнiх доказiв для аудиторського висновку.
   Ми вважаємо, що у межах наданих нам документiв отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для виявлення нашої думки. Однак, оскiльки ми не брали участь в iнвентаризацiї запасiв пiдприємства, то ми не мали можливостi одержати досить аудиторських доказiв для вираження не модифiкованої думки.
   Пiсля проведених нами аудиторських процедур, результатом яких став висновок, є змога сформувати умовно - позитивну думку щодо фiнансової звiтностi Товариства.

   Висновок:

   На нашу думку, за винятком вищевказаних обмежень щодо обсягу перевiрки та зауважень, зазначених у п.1.2 "Облiк оборотних активiв" та п.3. "Iнформацiя про власний капiтал, сплату статутного капiталу" роздiлу VII. "Пояснювального параграфу", фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно вiдображають фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року вiдповiдно до визначеної концептуальної основи, нормативних вимог по органiзацiї бухгалтерського офiнансової звiтностi в Українi.
   Пiдтверджуємо вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку i вiдповiднiсть Балансу (форма №1 -м ) та Звiту про фiнансовi результати (форма №2 -м ) один одному.

   VII. Пояснювальний параграф

   1. Iнформацiя за видами активiв

   1.1 Облiк необоротних активiв

   Облiк основних засобiв пiдприємство веде згiдно П(с)БУ №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну 27.04.2000 р. №92.
   Станом на 31 грудня 2011 року пiдприємство має у своєму розпорядженнi власнi основнi засоби первiсною вартiстю 780,0 тис.грн. i зношуванням 341,1 тис.грн.
   Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться по структурних пiдроздiлах i матерiально-вiдповiдальних особах.
   Надходження основних засобiв протягом звiтного року не було. Вибуло основних засобiв за звiтний перiод на 137,1 тис.грн. зi зносом 39,3 тис.грн.
   Нарахована амортизацiя основних засобiв за 2011 рiк склала - 32,4 тис.грн.
   Нарахування амортизацiї проводиться вiдповiдно до п.26 П(с)БУ №7 "Основн", затвердженого наказом Мiнфiну 27.04.2000 р. №92.
   Iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.11.2011 р. згiдно наказу № 06 вiд 01.11.2011 р. Розбiжнiсть облiкових даних з фактичною наявнiстю не встановлена.

   1.2 Облiк оборотних активiв

   Облiк ТМЦ ведеться вiдповiдно до Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств й органiзацiй, затвердженої наказом Мiнфiну України 30.11.99 р. №291 i дiючими Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

   На пiдприємствi значаться на 31 грудня 2011 року:
   виробничi запаси в сумi 12,1 тис. грн., у т.ч.:
   МШП - 12,1 тис. грн.
   У бухгалтерському облiку виробничi запаси враховуються по первiснiй вартостi, вiдповiдно до П(с)БУ №9 "Запаси", затвердженому наказом Мiнфiну України 20.10.99 р. №246.
   Iнвентаризацiя запасiв проведена за станом на на 01.11.2011 р. згiдно наказу № 06 вiд 01.11.2011 р. Розбiжнiсть облiкових даних з фактявнiстю не встановлено.

   Дебiторська заборгованiсть станом на кiнець року склала:
   - за товари, роботи, послуги - 206,6 тис.грн.
   - iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 261,0 тис.грн.
   - iншi оборотнi активи - 0,9 тис.грн.

   Облiк дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Товариство веде вiдповiдно до П(с)БУ №10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнфiну 08.10.99 р. №237.
   Розрахунки з покупцями й замовниками за товари, роботи, послуги пiдтверджуються бухгалтерськими документами й вiдображенi по стр.160 "Балансу" (форма №1-м) по первiснiй вартостi в сумi 206,6 тис.грн. зi строками непогашення:
   до 12 мiсяцiв - 124,1 тис грн.
   вiд 12 до 18 мiсяцiв - 21,5 тис.грн.
   вiд 18 до 36 мiсяцiв - 0 тис.грн.
   понад 3 роки - 61,0 тис.грн.

   У зв'язку з тим, що дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зi строком непогашення бiльше 1 рок%.(у т.ч. бiльше 3 рокiв складає 29,5 %) виникають сумнiви що до її стягнення, тому у пiдприємства iснує необхiднiсть або створювання резерву сумнiвних боргiв, або списання дебiторської заборгованостi зi строком непогашення понад 3 рокiв як безнадiйної.
   Однак, пiдприємство, у порушення п.7 П(с)БУ №10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнфiну 08.10.99 р. №237, це питання не вирiшило, тому не вiрно визначена чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi.

   Iнша поточна дебiторська заборгованiсть у сумi 261,0 тис.грн., яка вiдображена по стр.210 "Балансу" (форма №1-м) має строк непогашення вiд 12 до 18 мiсяцiв, та є фактично поворотної фiнансовою допомогою.

   Станом на кiнець звiтного року на пiдприємствi значаться кошти в сумi 0,5 тис.грн.
   Для зберiгання вiльних коштiв i проведення безготiвкових грошових розрахункiв пiдприємством вiдповiдно до Iнструкцiї про вiдкриття банками рахункiв у нацiональнiй й iноземнiй валютi, затвердженої постановою Правлiння НБУ 12.11.200 i зареєстрованої в Мiн'юстi України 17.12.2003 р. за № 1172/8494 вiдкритий розрахунковий рахунок.
   Рух коштiв на поточному рахунку пiдтверджено первинними документами, виписками банку. Наявнiсть коштiв на поточному рахунку вiдповiдають даним балансового рахунку 311.
   З розрахункового рахунку здiйснюються операцiї, що забезпечують виробничо-господарську, комерцiйну й iншу дiяльнiсть, а також будь-якi iншi операцiї вiдповiдно до статутної дiяльностi пiдприємства.
   Порядок прийому, зберiгання, витрати й облiку коштiв у касi пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до Положення про порядок ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України, затвердженим постановою правлiння НБУ вiд 15.12.2004р. №637 (Зареєстровано в Мiн'юстi України 13.01.2005р. № 40/10320).

   2. Iнформацiя про зобов'язання

   2.1 Облiк довгострокових та поточних зобов'язань
   Зобов'язання на пiдприємствi вiдображенi в основному вiдповiдно до П(с)БУ №11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнфiну України 31.01.2000 р. №20 i за с 31.12.2011р. складаються з:
   довгостроковi кредити банку - 496,0 тис.грн.
   кредиторської заборгованостi за товари роботи, послуги - 42,2 тис.грн.
   бюджетних платежiв - 1,2 тис.грн.
   по страхуванню - 1,7 тис.грн.
   iншi поточнi зобов'язання - 2,7 тис.грн.
   Поточна заборгованiсть по оплатi працi становить 3,7 тис.грн., що вiдповiдає даним бухгалтерського облiку.

   3. Iнформацiя про власний капiтал, сплату статутного капiталу

   Структура й адекватнiсть визначення власного капiталу вiдповiдає П(с)БУ №5 "Звiт про власний капiтал", затвердженого наказом Мiнфiну України 31.03.99 р. №87.
   Статутний капiтал Пiдприємства, оголошений вiдповiдно до Статуту становить 60753 гривень (60,8 тис. грн.). Склад i структура статутного капiталу визначається простими iменними акцiями в кiлькостi 57860 ( П'ятдесят сiм тисяч вiсiмсот шiстдесят) штук номiнальною вартiєї акцiї 1,05 грн.
   Засновником акцiонерного товариства є - Товариство орендарiв орендного пiдприємства "Херсонводпроект".
   На кiнець звiтного перiоду у власностi засновникiв акцiонерного товариства акцiй немає.
   Станом на 31.12.2011 року статутний капiтал Товариства сформований та сплачений повнiстю. Додаткового випуску акцiй в 2011 роцi не було. Змiн статутного капiталу не було.

   Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй зареєстроване ХТУ ДКЦПФР вiд 08.11.2004р. за № 75/21/1/11 втратило чиннiсть зв'язку з отриманням Свiдоцтва ХТУ ДКЦПФР вiд дати реєстрацiї 06.07.2011р. за № 75/21/1/11 при дематериалiзацiї акцiй та переводу у бездокументарну форму iснування. Глобальний сертифiкат простих iменних акцiй вiд 12.09.2011р. за № 75/21/1/11 депоновано 26.09.2011р.

   Згiдно останнього реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 25.08.2011 року, наданого Реєстратором ПАТ КБ "Приватбанк" (код за ЄДРПОУ 14360570, лiцензiя ДКЦПФР серiї АВ №483525 вiд 05.08.2009р. , строк дiї до 16.10.(фiлiя "Миколаївське РУ ПАТ КБ "Приватбанк", код за ЄДРПОУ 23618145):
   загальна кiлькiсть акцiонерiв - 141 особа, у т.ч.:
   - фiзичних осiб - 141 чол., що становить 100,0 % вiд загальної кiлькостi акцiонерiв,
   - юридичних осiб - 0,
   - номiнальних утримувачiв - 0.
   Акцiй, якi належать Державi не має.

   Iнший додатковий капiтал за звiтний рiк не змiнився та станом на 31.12.11р. складає - 2160,5 тис.грн.
   Слiд зауважити, що в складi додаткового капiталу рахується сума дооцiнки основних засобiв, проведеною у 2007 роцi по 6 об'єктах на суму 1397,8 тис.грн.(згiдно Акту дооцiнки вiд 30.01.2007р. на пiдставi Звiту про незалежну оцiнку будинкiв i споруджень бази, що належить ЗАТ "Херсонводпроект", зробленої НП "СОБРИ" (Свiдоцтво про реєстрацiї в Державному реєстрi оцiнювачiв №3428 вiд 04.07.2005р., Сертифiкат суб'єкта оцiнної дiяльностi №3406/05 вiд 11.05.2005р.)). На кiнець звiтного року вищезазначених об'єктiв в складi основних засобiв не має, зв'язку з їх продажем у 2007-2011рр.

   Резервний не змiнився та складає на кiнець року - 3,5 тис.грн.

   Пiдприємство за звiтний рiк спрацювало зi збитком 1070,6 тис. грн., у т.ч. списання дебiторської заборгованостi зi строком непогашення бiльше 3-х рокiв склала 796,8 тис.грн. (протокол Наглядової ради вiд 23.12.2011р. за №3). Непокритий збиток на кiнець звiтного року склав 1852,3 тис.грн.


   4.Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку (збитку)

   Формування доходiв i витрат на пiдприємствi здiйснюється в основному з урахуванням вимог П(с)БУ №15 "Доход", затвердженого наказом Мiнфiну України 29.11.99 р. №290 i П(с)БУ №16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнфiну України 31.12.99 р. №318.

   Фiнансовi показники за звiтний рiк склали:
   Доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 25,9 тис.грн.
   Iншi операцiйнi доходи - 229,4 тис.грн.
   Iншi доходи - 115,6 тис.грн.
   Разом чистi доходи - 370,9 тис.грн.
   Собiвартiстьваної продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 174,5 тис.грн.
   Iншi операцiйнi витрати - 969,9 тис грн.
   Iншi витрати - 297,1 тис.грн.
   Разом витрати - 1441,5 тис.грн.
   Чистий збиток - 1070,6 тис.грн.   VII. Аудиторська думка щодо iншої допомiжної iнформацiї.

   1. Вартiсть чистих активiв.
   На кiнець звiтного року розрахункова вартiсть чистих активiв становить 372,5 тис. грн. при статутному фондi 60,8 тис.грн.
   Згiдно статтi 155, ч. 3 ЦК України, "Якщо по закiнченнi другого й кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться менше статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу й зареєструвати вiдповiднi змiни до уставу у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає менше мiнiмального розмiру статутного капiталу, установленого законом, товпiдлягає лiквiдацiї".
   Дана норма законодавства не порушена.

   2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей.
   Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою регулярною рiчною iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до ДКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю не виявлено. (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть")

   3. Особлива iнформацiя
   Дiї, якi вплинули на фiнансово-господарський стан емiтента та призвели до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 "Особлива iнформацiя про емiтента" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" протягом звiтного року не вiдбувалися.

   4. Значнi правочини
   Протягом звiтного перiоду вiдбувся значний правочин (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до ст. 70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" №514-VI вiд 17.0 на пiдставi Протоколу Наглядової ради вiд 23.12.2011р. за № 3 .

   5. Стан корпоративного управлiння.
   Товариство не приймало власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння.
   Посада внутрiшнього аудитора (служба внутрiшнього аудиту) вiдсутня.
   Спецiальної посади або вiддiлу, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами не має.
   У звiтному роцi було проведено однi черговi загальнi збори акцiонерiв, позачергових зборiв не було.
   У товариствi створено ревiзiйну комiсiю у складi однiєю особи - Ревiзора.

   Основнi причини скликання останнiх зборiв у звiтному перiодi:
   Реорганiзацiя -
   Внесення змiн до статуту товариства Х
   Прийняття рiшення про змiну типу товариства Х
   Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу товариства; -
   Прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу товариства -
   Обрання голови та членiв наглядової ради, прийняття рiшення про припинення їх повноважень -
   Обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їажень -
   Iнше: -

   У товариствi iснують наступнi документи:
   Положення про загальнi збори акцiонерiв -
   Положення про наглядову раду -
   Положення про виконавчий орган (правлiння) -
   Положення про посадових осiб акцiонерного товариства -
   Положення про ревiзiйну комiсiю -
   Положення про акцiї акцiонерного товариства -
   Положення про порядок розподiлу прибутку Х
   Iнше (запишiть) -

   Акцiонери можуть отримати iнформацiю про дiяльнiсть товариства наступним чином:
   Iнформацiя розповсюджується на загальних збора Х
   Публiкується у пресi, оприлюднюється в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних ДКЦПФР про ринок цiнних паперiв Х
   Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в товариствi Х
   Копiї документiв надаються на запит акцiонера Х
   Iнформацiя розмiщується на власнiй iнтернет-сторiнцi товариства -

   Товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
   Товариство не планує залучити iнвестицiї. Залучення iноземних iнвестицiй товариство таланує.

   У зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй Товариством було укладено в 2011 роцi договiра з:
   - Депозитарiєм про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № Е-4176 вiд 02.09.2011р.: Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (код ЄДРПОУ 30370711). Лiцензiя ДКЦПФР на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв серiї АВ № 581322 вiд 19.09.2006 р.
   - Зберiгачом про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв № 75-дем вiд 14.06.2011р.: Товариство з обмежено вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест" (код ЄДРПОУ 22760119). Лiцензiя ДКЦПФР на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв серiї АВ № 534033 вiд 01.06.2010р.

   Оцiнкою ризикiв щодо суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнзвiтностi") не виявлено.


   6. Аналiз показникiв фiнансового стану пiдприємства

   Для визначення фiнансового стану пiдприємства зробленi оцiнки лiквiдностi й фiнансової стабiльностi пiдприємства:
   № п/п Найменування коефiцiєнтiв 01.01.2011 р. 31.12.2011 р. Оптимальне значення
   1. Лiквiднiсть:
   1.1 загальна (коефiцiєнт покриття) 52,2 9,3 1-2
   1.2 швидка 52,1 9,1 0,25-0,5
   1.3 абсолютна 0,1 0,01 0,25-0,5
   2. Фiнансова стабiльнiсть
   2.1. Фiнансова незалежнiсть (Коэф. концентрацiї власного капiталу) 0,6 0,4 >0,5-1
   2.2. Коеф. концентрацiї позикового капiталу 0,4 0,6 <0,5-1
   2.3. Фiнансова стабiльнiсть (коефiцiєнт важеля) 0,6 1,5 0,5-1

   1. Оцiнка лiквiдностi пiдприємства:
   Оцiнка лiквiдностi пiдприємства дозволяє визначити його можливiсть вчасно й у повному обсязi погасити свої поточнi зобов'язання.

   1.1. Коефiцiєнт показує, скiльки гривень поточних активiв доводиться на 1 гривню поточних зобов'язань:

   Оборотнi активи (стр.260) + Витрати майбутнiх перiодiв (стр.270)
   Кп = ------------------------------------------------------------------------------------------------
   Поточнi зобов'язання (стр.620) + Доходи майбутнiх перiодiв (стр.630)

   На початок перiоду На кiнець перiоду:
   1727,9 481,1
   Кп = ------------------- = 52,2 Кп = ---------------------- = 9,3
   33,1 51,5

   Значення коефiцiєнта покриття за аналiзований перiод зменьшилось та має значення бiльше за оптимальне i на кiнець перiоду становить 9,3. Iншими словами, на одну гривню поточних зобов'язань пiдприємство має 9,3 грн. поточних активiв.

   1.2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi вказує, скiльки найбiльш лiквiдних активiв доводиться на кожну гривню поточних зобов'язань.

   Оборотнi активи (сЗапаси (стр.100-140)+Витрати майбутнiх перiодiв (стр.270)
   Кб.л. = ----------------------------------------------------------------------------------------------
   Поточнi зобов'язання (стр.620) + Доходи майбутнiх перiодiв (стр.630)

   На початок перiоду: На кiнець перiоду:
   1727,9 - 1,6 481,1 - 12,1
   Кбл = ------------------------ = 52,1 Кбл = ------------------ = 9,1
   33,1 51,5

   Коефiцiєнт за аналiзований перiод зменьшився та має значення бiльше за оптимальне i на кiнець перiоду показує, що на 1 гривню поточних зобов'язань доводиться 9,1 грн. лiквiдних активiв пiдприємства.

   1.3. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi вказує, яка частина поточних зобов'язань, може бути погашена даним пiдприємством негайно.

   Кошти i їхнi еквiваленти (стр.230-240)
   Ка.л. = ---------------------------------------------------------------------------------
   Поточнi зобов'язання (стр.620) + Доходи майбутнiх перiодiв (стр.630)

   На початок перiоду: На кiнець перiоду:
   4,6 0,5
   Кал = ------------------- = 0,1 Кал = --------------------- = 0,01
   33,1 51,5

   Значення вказує, що на кiнець звiтного перiоду тiльки 0,01 частина поточних зобов'язань може бути погашена негайно за рахунок коштiв.

   Виходячи з даних коефiцiєнтiв покриття й швидкої лiквiдностi, можна зробити висновок, що акцiонерне товариство має сприятливу структуру активiв з погляду погашення заборгованостi за рахунок оборотних активiв. Але, враховуючи зауваження у п 1.2 "Облiк оборотних активiв" Пояснювального параграфу, данi коефiцiєнтiв покриття й швидкої лiквiдностi не можна вважати цiлковито достовiрними.

   Данi коефiцiєнту абсолютної лiквiдностi знаходяться нижче межи оптимального значення, що свiдчить про те що пiдприємство не може погасити поточнi зобов'язання за рахунок грошоiв.

   2.Оцiнка фiнансової стабiльностi пiдприємства:

   З позицiї довгострокової перспективи фiнансова стабiльнiсть пiдприємства характеризується структурою джерел коштiв, ступенем залежностi вiд iнвесторiв i кредиторiв. Джерелами коштiв пiдприємства є власний i позиковий капiтал. Спiввiдношення мiж цими величинами дозволяє оцiнити довгострокову платоспроможнiсть пiдприємства.

   2.1. Коефiцiєнт концентрацiї власного капiталу, або коефiцiєнт автономiї, коефiцiєнт незалежностi, визначає частку коштiв власникiв пiдприємства в загальнiй сумi коштiв, внесених у майно пiдприємства. Характеризує можливiсть пiдприємства виконати свої зовнiшнi зобов'язання за рахунок використання власних коштiв, незалежнiсть його функцiонування вiд позикових коштiв.
   Власний капiтал (стр.380)
   Кавт= ----------------------------------------------------
   Активи пiдприємства (стр.280)

   На початок перiоду: На кiнець перiоду:
   1443,1 372,5
   Кавт= -------------- = 0,6 К------------- = 0,4
   2326,2 920,0

   Коефiцiєнт зменшився й показує, що пiдприємство в загальнiй сумi фiнансових ресурсiв має 40 % власного капiталу. Отже, у фiнансуваннi пiдприємства меншою мiрою використанi власнi кошти.

   2.2. Коефiцiєнт концентрацiї позикового капiталу. Характеризує частку позикових коштiв у загальнiй сумi коштiв, вкладених у майно пiдприємства.

   Позиковий капiтал (стр.430+480+620+630)
   Ккзк = -------------------------------------------------
   Активи пiдприємства (стр.280)

   На початок перiоду: На кiнець перiоду:
   850,0 + 33,1 496,0 + 51,5
   Ккзк = ------------------ = 0,4 Ккзк = ---------------------- = 0,6
   2326,2 920,0

   Коефiцiєнт показує, що пiдприємство в загальнiй сумi фiнансових ресурсiв має 60 % позикового капiталу. Це свiдчить про те, що пiдприємство бiльшою мiрою залежить вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.

   2.3. Коефiцiєнт спiввiдношення позиковогоу й власного, або коефiцiєнт важеля, дає найбiльш загальну оцiнку фiнансової стабiльностi пiдприємства, тобто вказує, скiльки на 1 гривню власних коштiв, вкладених в активи пiдприємства доводиться позикових.

   Позиковий капiтал (стр.430+480+620+630)
   Кр= --------------------------------------------------------------------
   Власний капiтал (стр.380)

   На початок перiоду: На кiнець перiоду:
   850,0 + 33,1 496,0 + 51,5
   Кр = -------------------------- = 0,6 Кр = ------------------------ = 1,5
   1443,1 372,5

   Показник у порiвняннi з початком перiоду збiльшився i показує, що на кожну 1 гривню власних коштiв доводиться 1,5 гривень позикових коштiв.
   Значення коефiцiєнтiв фiнансової незалежностi й стабiльностi пiдприємства говорять про те, що джерелом фiнансування пiдприємства бiльшою мiрою є позиковi кошти.

   3.Оцiнка рентабельностi пiдприємстваабельнiсть продажiв активiв i капiталу визначити не має можливостi у зв'язку з тим, що пiдприємство у 2011роцi одержало збиток.

   VIII. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

   - повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Апекс";
   - свiдоцтво про включення до Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 1199 вiд 30.03.2001р., продовжено до 27.01.2016 р. рiшенням АПУ № 227/3 вiд 27.01.2011р.;
   - свiдоцтво ДКЦПФР серiї АБ 000633 вiд 27.12.07р., продовжено до 27.01.2016р. рiшенням ДКЦПФР №322 вiд 29.01.2011р.;
   - Мiсцезнаходження: Україна, 73024, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Перекопська, 20, оф. 501;
   - тел.: (0552) 49-80-11, факс: (0552) 49-83-02.

   IХ. Дата i номер договору на проведення аудиту: № А-15 вiд 11 квiтня 2012 р.

   Х. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: з 16 квiтня по 24 квiтня 2012р.

   Директор ТОВ АФ "Апекс" ________________ Нiчiк Н.Б.
   (сертифiкат серiї А № 005554 вiд 22.07.2003р.)

   М.П.   XI. Датаського висновку " 24 " квiтня 2012р.

   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом послуг, що надавало товариство у звiтному 2011 роцi була оренда примiщень.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом останнiх п'яти рокiв товариство не здiйснювало значних придбань або вiдчужень активiв.
   Надходження основних засобiв протягом звiтного року не було. Вибуло основних засобiв за звiтний перiод на 137,1 тис.грн. зi зносом 39,3 тис.грн.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотними поблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента є:
   - значний податковий тиск на товаровиробника
   - нестабiльнiсть законодавства
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Протягом 2011 року до Товариства не застосовувались штрафнi санкцiї.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування поточної дiяльностi товариства у звiтному перiодi здiйснювалось за рахунок власних коштiв та банкiвського кредиту.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) д/н
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариство не здiйснювало.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Станом на 31.12.2011р. судовi справи, стороною в яких виступає Товариство або його посадовi особи, вiдсутнi.

   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   569.100   438.900   0.000   0.000   569.100   438.900
     — будівлі та споруди   561.600   432.800   0.000   0.000   561.600   432.800
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   7.500   6.100   0.000   0.000   7.500   6.100
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   569.100   438.900   0.000   0.000   569.100   438.900
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 780,0 тис. грн., знос становить 341,1 тис. грн. Нарахування амортизацiї у звiтному перiодi вiдбувалося прямолiнiйним методом.
   Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   372.500 1443.100
   60.800 60.800
   60.800 60.800
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(372.500 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(60.800 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 496.000  X X
   Довгостроковий кредит банку  26.12.2005  496.000  19.000000000000  26.12.2012 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   Податкові зобов'язання X 1.200  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 50.300  X X
   Інші зобов'язання X 0.000  X X
   Усього зобов'язань X 547.500  X X
   Опис: Всього поточних зобов'язань на 31.12.2011р.- 51,5 тис. грн., в т. ч.:
   - кредиторська заборгованiсть за товари, роботии - 42,2 тис.грн.;
   - з бюджетом - 1,2 тис. грн.;
   - зi страхування - 1,7 тис.грн.;
   - з оплати працi - 3,7 тис. грншi поточнi зобов'язання - 2,7 тис. грн.
    
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
   29.06.2011 30.06.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2009 1 0
   2 2010 1 0
   3 2011 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори не скликались.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 2
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) Комiтети не створенi.  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами?  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 2.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Ні  Так  Так  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Так 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України змiнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв в зв'язку з приведенням дiяльностi товариства до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий не приймався 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   не приймався 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   не приймався 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс малого

   Коди
   Дата д/н
   Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Херсонводпроект" За ЄДРПОУ 01038476
   Територія 73024, Херсонська область, д/н, м.Херсон, Перекопська, б. 20 За КОАТУУ 6510136300
   Організаційно-правова форма господарювання За КОПОФГ
   Орган державного управління За СПОДУ
   Вид економічної діяльності За КВЕД 74.20.1
   Одиниця виміру Контрольна сума
   Адреса 73024, Херсонська область, д/н, м.Херсон, Перекопська, б. 20
   Середня кількість працівників 4
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 29.2 0.0
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 569.1 438.9
   — Первісна вартість 031 917.1 780.0
   — Знос 032 348.0 341.1
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
   — первісна вартість 036 0.0 0.0
   — накопичена амортизація 037 0.0 0.0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0.0 0.0
   Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
   Усього за розділом І 080 598.3 438.9
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 1.6 12.1
   — поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
   — готова продукція 130 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 1113.6 206.6
   — первісна вартість 161 1113.6 206.6
   — резерв сумнівних боргів 162 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 0.0 0.0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 608.1 261.0
   Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 4.6 0.5
   — в іноземній валюті 240 0.0 0.0
   Інші оборотні активи 250 0.0 0.9
   Усього за розділом ІІ 260 1727.9 481.1
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0
   Баланс 280 2326.2 920.0

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 60.8 60.8
   Додатково вкладений капітал 320 2160.5 2160.5
   Резервний капітал 340 3.5 3.5
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -781.7 -1852.3
   Неоплачений капітал 360 0.0 0.0
   Усього за розділом І 380 1443.1 372.5
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0 0.0
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 850.0 496.0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0 0.0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 22.9 42.2
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 2.3 1.2
   — зі страхування 570 0.0 1.7
   — з оплати праці 580 4.8 3.7
   Інші поточні зобов'язання 610 3.1 2.7
   Усього за розділом IV 620 33.1 51.5
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
   Баланс 640 2326.2 920.0
   Примітки:
   На кiнець звiтного перiоду на балансi товариства налiчується активiв на суму 920 тис.грн. Необоротнi активi складають 438,9 тис.грн., що на 159,4 тис.грн. менше нiж на початок року. Первiсна вартiсть основних засобiв становить 780 тис.грн., знос - 341,1 тис.грн.
   Оборотнi активи протягом 2011 року зменшились на 1246,8 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв вiдсутнi.
   Розмiр власного капiталу товариства на кiнець звiтного перiоду зменшився на 1070,6 тис.грн. та склав 372,5 тис.грн. Статутний капiтал у 2011 роцi не змiнювався та становить 60,8 тис.грн. Протягом року розмiр додаткового капiталу залишився без змiн та становить 2160,5 тис.грн. Резервний капiтал становить 3,5 тис.грн. Непокритий збиток станом на 31.12.11 склав 1852,3 тис.грн.
   Довгостроковi зобов'язання товариства протягом звiтного перiоду зменшились та становлять 496 тис.грн.
   Поточнi зобов'язання на кiнець 2011 року становлять 51,5 тис.грн., що на 18,4 тис.грн. бiльше нiж на початок року та складаютьсядиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги - 42,2 тис.грн.
   поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом - 1,2 тис.грн.;
   зi страхування - 1,7 тис.грн.;
   з оплати працi - 3,7 тис.грн.;
   iншi поточнi зобов'язання - 2,7 тис.грн.
  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 25.9 85.0
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 0.0 0.0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 25.9 85.0
   Інші операційні доходи 040 229.4 209.3
   Інші звичайні доходи 050 115.6 0.0
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 370.9 294.3
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 174.5 161.9
   Інші операційні витрати 090 969.9 134.5
   Вписуваний рядок - у тому числі: 091 8.7 24.3
   Вписуваний рядок: 092 0.0 0.0
   Інші витрати 100 297.1 162.7
   Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 1441.5 459.1
   Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -1070.6
   Податок на прибуток 140 0.0 0.0
   Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -1070.6 -164.8
   Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0 0.0
   Вписуваний рядок — Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0.0 0.0
   Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0.0 0.0
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству чистий збиток у сумi 164,8 тис. грн. При цьому дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) збiльшився на 59,1 тис. грн. до 85,0 тис. грн.
   Операцiйнi витрати товариства зменшились на 982,4 тис.грн. та становлять 459,1 тис.грн.
  • Примітки

   Примітки