Створення: 24.04.2013

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Коршунов Андрiй Валерiйович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   24-04-2013
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01038476
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Днiпровський
        Поштовий індекс 73024
        Населений пункт м.Херсон
        Вулиця, будинок Перекопська, б. 20
        Міжміський код, телефон та факс (0552) 26-23-76, (0552) 26-23-76
        Електронна поштова адреса емітента 01038476@privat-online.net
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24-04-2013
       Річна інформація опублікована у Бюлетень"Цiннi папери України" 24-04-2013
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) kvproekt.vatua.com 24-04-2013
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.  
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Д Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про виплату дивiдендiв вiдсутня у зв'язку з тим, що за попереднiй та звiтний перiод дивiденди не виплачувались. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з тим, що товариством зареєстрований випуск акцiй у бездокументарнiй формi. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних ЦП.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПАТ "Херсонводпроект"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва ААА № 436763
   Дата видачі 27-10-1994
   Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Херсонської мiської ради
   Зареєстрований статутний капітал 60753
   Сплачений статутний капітал 60753

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком Херсонська фiлiя ПАТ КБ "Приватбанк"
   МФО банку 352479 Рахунок 26004052303259
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/в
   МФО банку д/в Рахунок д/в

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
   71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв становить 5 осiб. Фонд оплати працi -49,3,0 тис. грн. Сучасна кадрова полiтика товариства спрямована на ринковi умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченi нинi i в майбутньому кожного робочого мiсця, кожної посади персоналом вiдповiдних професiй та спецiальностей i належної квалiфiкацiї. Досягнення кiнцевої мети кадрової полiтики Товариством передбачає виконання таких основних функцiй: розробка i корекцiя стратегiї формування та використання трудового потенцiалу,пiдготовка персоналу до вiдповiдної професiйної дiяльностi (виробничо-технiчне учнiвство, загальна професiйна пiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї, просування на службi), оцiнка персоналу, мотивацiя дотримання належного режиму трудової дiяльностi та високої продуктивностi працi, постiйний мориторiнг безпеки працi, забезпечення соцiальної захищенностi персоналу товариства. Цi та деякi iншi функцiї реалiзуються службою персоналу у тiснiй спiвпрацi, як з директором, так i з вiдповiдними структурими пiдроздiлами товариства, якi беруть участь в розробцi та реалiзацiї кадрової полiтики.

  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   засновник РВ ФДМУ 21295778 м. Херсон, Суворовський, 73000, , Ушакова, 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   141 фiзичних осiб д/в д/в, д/в Д/н 100
   Усього 100
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Член Наглядової ради  Подурець Ольга Анатолiївна  № , виданий Д/н 23-06-2003 19 729 34.09782232976% 19 729 
   Голова Наглядової ради  Подурец Олег Васильович  № , виданий Д/н 23-06-2003 31 059 53.67957137919% 31 059 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Подурець Лiдiя Василiвна  № , виданий Д/н 23-06-2003 1 0.00172830971%
   Директор  Коршунов Андрiй Валерiйович  № , виданий Д/н Д/н 0 0%
   Усього   50 873 87.92430003457 % 50 873 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Черниш Валентина Володимирiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий Д/н
   Рік народження 1948
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав пенсiонер
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 30.05.2011р., непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Подурець Ольга Анатолiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий Д/н
   Рік народження 1975
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПП "Бизнес дом "Бордо", бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Обiймає посаду бухгалтера ПП "Бизнес дом "Бордо" (м.Херсон, вул. Перекопська, 20). Посадова особа обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 30.05.2011р., непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Подурец Олег Васильович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий Д/н
   Рік народження 1975
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПП "Бизнес дом "Бордо", директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Посадова особа обiймає посаду директора ПП "Бизнес дом "Бордо" (м.Херсон, вул. Перекопська, 20). Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посадова особа обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 30.05.2011р., непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Подурець Лiдiя Василiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий Д/н
   Рік народження 1949
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПП "Бизнес дом "Бордо", заступник директора
   Опис Повноваження та обов'язки голови Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу голова Ревiзiйної комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Посадова особа обiймає посаду заступника директора ПП "Бизнес дом "Бордо" (м.Херсон, вул. Перекопська, 20) Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Коршунов Андрiй Валерiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № , виданий Д/н
   Рік народження 1982
   Освіта середня спецiальна
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПП "Бизнес дом "Бордо", адмiнiстратор
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Посадова особа працює за сумiсництвом керуючим ТГК ПП "Бизнес дом "Бордо" (м.Херсон, вул. Перекопська, 20) Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалась. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження Українам. Київ, д/в, 01001, м.Київ, Б. Грiнченка, буд. 3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 25-05-2011
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс (044) 279-10-78
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
   Опис Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 
    
   Найменування Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Партнери"
   Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37959758
   Місцезнаходження УкраїнаХерсонська область, Днiпровський, 73008, м.Херсон, I.Кулика,135-а, оф.88
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4523
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 05-07-2012
   Міжміський код та телефон 0552515406
   Факс 0552515406
   Вид діяльності Надання аудиторських послуг
   Опис Надання аудиторських послуг 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   06-07-2011 75/21/1/11 ДКЦПФР UA4000127971 Документарна 1.05 57860 60753 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства змiнено форму iснування акцiй з документарної на бездокументарну. У 2011 роцi товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчнене акцiонерне товариство "Херсонводпроект" (далi - Товариство) є правонаступником ЗАТ "Херсонводпроект".
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство у своєму складi немає.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
   Основнi засоби
   Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
   Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
   Сума, що амортизується, – це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання.
   Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Термiни корисного використання груп основних засобiв представленi таким чином:
   Будинки 20-80рокiв
   Обладнання 12-15 рокiв
   Транспортнi засоби 5-10рокiв
   Меблi та iншi основнi засоби 4-10рокiв
   Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
   Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках.
   Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, плюс вiдповiдний розподiл змiнних накладних витрат, безпосередньо пов'язаних з будiвництвом. Незавершене будiвництво не амортизується.
   Амортизацiя незавершеного будiвництва, аналогiчно об'єктам основних засобiв, починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони знаходяться в мiсцi i станi, що забезпечує їх функцiонування вiдповiдно до намiрiв керiвництва.
   Нематерiальнi активи
   Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
   Нематерiальнi активи з невизначеними термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого збитку вiд знецiнення.
   Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
   Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв
   Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких таких iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься такий актив.
   Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi активи, не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при виявленнi будь-яких ознак можливого знецiнення.
   Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльше iз справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi, очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх грошових потокiв не коректувалася.
   Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за його балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi.
   У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по переоцiнцi.
   Фiнансовi iнструменти
   Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання спочатку признаються за справедливою вартiстю. Транзакцiйнi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань (окрiм фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, вiдбиваних за справедливою вартiстю через прибутки або збитки), вiдповiдно збiльшують або зменшують справедливу вартiсть фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань при первинному визнаннi. Транзакцiйнi витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань, якi вiдображено за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, вiдносяться безпосередньо на прибутки i збитки. Облiкова полiтика вiдносно подальшої переоцiнки цих iнструментiв розкривається у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики, викладеної нижче.
   Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання, якi взаємно зараховуються, а чистi суми вiдображаються в балансi, лише тодi, коли Компанiя має юридично закрiплене право залiку визнаних сум i має намiр або погасити їх на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i погасити зобов'язання.
   Метод ефективної ставки проценту
   Це метод розрахунку амортизованої вартостi боргового iнструменту i розподiлу процентних доходiв на вiдповiдний перiод. Ефективна процентна ставка – це ставка дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових надходжень (включаючи всi отриманi або зробленi платежi по борговому iнструменту, що є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, витрати по оформленню операцiї i iншi премiї або дисконт) на очiкуваний термiн до погашення боргового iнструменту або (якщо застосовано) на коротший термiн до балансової вартостi на момент прийняття боргового iнструменту до облiку.
   Фiнансовi активи
   Фiнансовi активи Групи складаються з наступних категорiй: оцiнюваних за справедливою вартiстю через прибутки i збитки («ОСВЧПЗ»), утримуваних до погашення («УДП»), таких, що є в наявностi для продажу («НДП»), а також позик, дебiторської заборгованостi i грошових коштiв. Вiднесення фiнансових активiв до тiєї або iншої категорiї залежить вiд їх особливостей i цiлей придбання i вiдбувається у момент їх прийняття до облiку. Всi стандартнi операцiї по покупцi або продажу фiнансових активiв признаються на дату здiйснення операцiї. Стандартнi операцiї по покупцi або продажу є покупкою або продажем фiнансових активiв, що вимагає постачання активiв в термiни, встановленi нормативними актами або ринковою практикою.
   Фiнансовi активи категорiї ОСВЧПЗ
   Фiнансовi активи класифiкуються як ОСВЧПЗ, або якщо вони призначенi для торгiвлi, або квалiфiкованi при первинному вiддзеркаленнi в облiку як ОСВЧПЗ.
   Фiнансовий актив класифiкується як «призначений для торгiвлi», якщо вiн:
   • отримується з основною метою перепродати його в майбутньому;
   • при первинному прийняттi до облiку є частиною портфеля фiнансових iнструментiв, якi управляються Компанiєю як єдиний портфель, по якому є недавня iсторiя короткострокових покупок i перепродажiв; або
   • є деривативом, не позначеним як iнструмент хеджування в операцiї ефективного хеджування.
   Фiнансовий актив, що немає «призначеним для торгiвлi», може бути позначений як ОСВЧПЗ
   у момент прийняття до облiку, якщо:
   • вживання такої класифiкацiї усуває або значно скорочує дисбаланс в оцiнцi або облiку активiв i зобов'язань, який мiг би виникнути iнакше;
   • фiнансовий актив є частиною групи фiнансових активiв, фiнансових зобов'язань або групи фiнансових активiв i зобов'язань, управлiння i оцiнка якої здiйснюється на основi справедливої вартостi вiдповiдно до документально оформленої стратегiї управлiння ризиками або iнвестицiйної стратегiї Компанiї, i iнформацiя про таку групу представляється усерединi органiзацiї на цiй основi; або
   • фiнансовий актив є частиною iнструменту, що мiстить один або декiлька вбудованих деривативiв, i МСБУ 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання i оцiнка» дозволяє класифiкувати iнструмент в цiлому (актив або зобов'язання) як ОСВЧПЗ.
   Фiнансовi активи ОССЧПУ вiдображаються за справедливою вартiстю з вiддзеркаленням переоцiнки в прибутках i збитках. Дивiденди i вiдсотки, отриманi по фiнансовому активу, вiдображаються по рядку «Iншi доходи/(витрати), нетто» звiту про сукупнi доходи i витрати.
   Фiнансовi активи, якi наявнi у наявностi для продажу.
   Акцiї i облiгацiї, що погашаються, якi обертаються на органiзованих ринках, класифiкуються як що «є в наявностi для продажу» i вiдображаються за справедливою вартiстю. У Товариства також є вкладення в акцiї, що не обертаються на органiзованому ринку, якi також класифiкуються як фiнансовi активи категорiї НДП i враховуються за справедливою вартiстю (оскiльки керiвництво вважає, що справедливу вартiсть можливо надiйно оцiнити).
   Доходи i витрати, змiни справедливiй вартостi, що виникають в результатi, признаються в iншому сукупному доходi i накопичуються в резервi переоцiнки фiнансових вкладень, за винятком випадкiв iз знецiненням процентного доходу, розрахованого по методу ефективної процентної ставки, i курсових рiзниць, якi признаються в прибутках i збитках. При вибуттi або знецiненнi фiнансового активу накопиченi доходи або витрати, що ранiше визнаються в резервi переоцiнки фiнансових вкладень, вiдносяться на фiнансовi результати в перiодi вибуття або знецiнення.
   Дивiденди, що нараховуються по пайовим цiнним паперам категорiї НДП, вiдносяться на фiнансовi результати при виникненнi у Товариства права на їх здобуття.
   Справедлива вартiсть грошових активiв в iноземнiй валютi категорiї НДП визначається в тiй же валютi i перераховується за обмiнним курсом на звiтну дату. Курсовi рiзницi, якi вiдносяться на прибутки або збитки, визначаються виходячи з амортизованої вартостi грошового активу. Iншi курсовi рiзницi признаються в iншому сукупному доходi.
   Знецiнення фiнансових активiв
   Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну дату балансу. Фiнансовi активи вважаються знецiненими, коли iснують об'єктивнi свiдоцтва того, що в результатi одного або бiльш подiй, якi трапилися пiсля первинного визнання фiнансового активу, на передбачуваний майбутнiй рух грошових коштiв вiд даної iнвестицiї надана негативна дiя.
   Об'єктивнi свiдоцтва знецiнення можуть включати:
   • iстотнi фiнансовi скрути емiтента або контрагента; або
   • невиконання зобов'язань або несплата в строк вiдсоткiв або основної суми заборгованостi; або
   • коли iснує вiрогiднiсть, що позичальник збанкрутує або проводитиме фiнансову реорганiзацiю.
   Для таких категорiй фiнансових активiв, як торгiвельна дебiторська заборгованiсть, для яких не проводилася iндивiдуальна оцiнка на предмет їх знецiнення, подальша оцiнка на предмет знецiнення проводиться на колективнiй основi. Об'єктивним свiдоцтвом знецiнення для портфеля дебiторської заборгованостi може служити минулий досвiд Компанiї по збору платежiв, а також спостережуванi змiни в загальнодержавних або регiональних економiчних умовах, якi можуть вказувати на можливе невиконання зобов'язань вiдносно погашення дебiторської заборгованостi.
   Для фiнансових активiв, якi вiдображено за амортизованою вартiстю, сумою знецiнення є рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, дисконтованих по первиннiй ефективнiй ставцi вiдсотка для даного фiнансового активу.
   Збиток вiд знецiнення безпосередньо зменшує балансову вартiсть всiх фiнансових активiв, за винятком торгiвельної дебiторської заборгованостi, зниження вартостi якої здiйснюється за рахунок резерву пiд знецiнення. В разi визнання безнадiйною торгiвельна дебiторська заборгованiсть списується також за рахунок резерву. Отриманi згодом вiдшкодування ранiше списаних сум кредитують рахунок резерву. Змiни резерву вiдбиваються в прибутках i збитках.
   Якщо фiнансовий актив категорiї НДП визнається знецiненим, то доходи або витрати, накопиченi в iншому сукупному прибутку, переносять в прибутки або збитки за перiод.Якщо в наступному перiодi розмiр збитку вiд знецiнення фiнансового активу(за винятком пайових iнструментiв категорiї НДП) зменшується i таке зменшення може бути об'єктивно прив'язано до подiї, яка мала мiсце пiсля визнання знецiнення, то ранiше вiдображений збиток вiд знецiнення вiдновлюється через прибутки та збитки. При цьому балансова вартiсть фiнансових активiв на дату вiдновлення збитку вiд знецiнення не може перевищувати балансову вартiсть, яка була б вiдображена у випадку, якщо б знецiнення не визнавалося.Збитки вiд знецiнення iнструментiв капiталу,категорiї НДП, ранiше вiдображенi в прибутках i збитках, не вiдновлюються. Будь-яке збiльшення справедливої вартостi таких активiв пiсля визнання збитку вiд знецiнення вiдбивається безпосередньо в iншому сукупному прибутку.
   Припинення визнання фiнансових активiв
   Товариство припиняє визнавати фiнансовi активи тiльки в разi припинення договiрних прав на грошовi потоки по них або в разi передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод iншому пiдприємству.
   Якщо Товариство не передає i не зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом та продовжує контролювати переданий актив, то вона продовжує вiдображати свою частку в даному активi i пов'язанi з ним можливi зобов'язання.
   ЯкщоТовариствоо зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння переданим фiнансовим активом, вона продовжує враховувати даний фiнансовий актив, а отриманi при передачi засоби вiдображає у виглядi забезпечення позики.
   При повному припиненнi визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та сумою отриманого i належного до отримання винагороди, а також дохiд або витрата, накопичений в iншому сукупному прибутку, вiдносяться на прибутки i збитки.
   Якщо фiнансовий актив списується не повнiстю (наприклад, коли пiдприємство зберiгає за собою можливiсть викупити частину переданого активу або зберiгає за собою частину ризикiв i вигод, пов'язаних з володiнням (але не «практично всi» ризики i вигоди), при цьому контроль пiдприємства над активом зберiгається), Компанiя розподiляє балансову вартiсть даного фiнансового активу мiж утримуваної i частиною, яка списується, пропорцiйно до справедливої вартостi цих частин на дату передачi. Рiзниця мiж балансовою вартiстю, розподiленою на частину, яка списується, i сумою отриманої винагороди за частину, яку списується, а також будь-якi накопиченi розподiленi на цю частину доходи або витрати, визнанi в iншому сукупному прибутку, вiдносяться на прибутки i збитки. Доходи або витрати, визнанi в iншому сукупному прибутку, розподiляються також пропорцiйно справедливiй вартостi утримуваної i частини, якi списуються.
   Позики та дебiторська заборгованiсть
   Торгова дебiторська заборгованiсть, виданi позики та iнша дебiторська заборгованiсть, якi мають фiксованi або визначенi платежi, i якi не котируються на активному ринку, класифiкуються як позики та дебiторська заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання процентiв не буде суттєвим.
   Грошовi кошти
   Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв.
   Строковi депозити
   Строковi депозити включають в себе банкiвськi депозити з початковим строком вiд трьох мiсяцiв до року.
   Финансовые обязательства и долевые инструменты
   Класифiкацiя як зобов'язання або капiталу
   Борговi i частковi фiнансовi iнструменти, випущенi Товариством, класифiкуються як фiнансовi зобов'язання або капiтал виходячи з сутi вiдповiдного договору, а також визначень фiнансового зобов'язання та iнструмента власного.
   Фiнансовi зобов'язання
   Фiнансовi зобов'язання класифiкуються або як «оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток» («ОСВЧПЗ»), або як «iншi фiнансовi зобов'язання».
   Фiнансовi зобов'язання категорiї ОСВЧПЗ
   Класифiкуються як ОСВЧПЗ, або якщо вони призначенi для торгiвлi, або квалiфiкованi при первинному вiдображеннi в облiку як ОСВЧПЗ.
   Фiнансове зобов'язання класифiкується як «призначене для торгiвлi», якщо воно:
   • набувається з основною метою зворотного викупу його в майбутньому;
   • при первiсному прийняттi до облiку є частиною портфеля фiнансових iнструментiв, якi управляються Компанiєю як єдиний портфель, за яким є недавня iсторiя короткострокових покупок i перепродажiв; або
   • є деривативом, не позначеним як iнструмент хеджування в угодi ефективного хеджування.

   Фiнансове зобов'язання, що не є «призначеним для торгiвлi», може бути позначена як ОСВЧПЗ в момент прийняття до облiку, якщо:
   • застосування такої класифiкацiї усуває або значно скорочує дисбаланс в оцiнцi або облiку активiв i зобов'язань, який мiг би виникнути в iншому випадку;
   • фiнансове зобов'язання є частиною групи фiнансових активiв, фiнансових зобов'язань або групи фiнансових активiв i зобов'язань, управлiння та оцiнка якої здiйснюється на основi справедливої вартостi вiдповiдно до документально оформленої стратегiєю управлiння ризиками або iнвестицiйної стратегiї Компанiї, i iнформацiя про такий групi представляється всерединi органiзацiї на цiй основi; або
   • фiнансове зобов'язання є частиною iнструменту, що мiстить один або кiлька вбудованих деривативiв, та МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» дозволяє класифiкувати iнструмент в цiлому (актив або зобов'язання) як ОСВЧПЗ.

   Фiнансовi iнструменти категорiї ОСВЧПЗ вiдображаються за справедливою вартiстю з вiднесенням переоцiнки на рахунок прибуткiв i збиткiв. Вiдсотки, сплаченi за фiнансовим зобов'язанням, вiдображаються по рядку «Iншi доходи / (витрати), нетто» звiту про сукупнi доходи та витрати.
   Iншi фiнансовi зобов’язання
   Iншi фiнансовi зобов'язання, включаючи позики, спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витратна здiйснення операцiї. Iншi фiнансовi зобов'язання згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
   Списання фiнансових зобов’язань
   Компанiя списує фiнансовi зобов'язання тiльки у разi їх погашення, анулювання або закiнчення строку вимоги по них. Рiзниця мiж балансовою вартiстю списаного фiнансового зобов'язання i сплаченим або належними до сплати винагородою визнається в прибутках i збитках.
   Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
   Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю, та згодом вона оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
   Позики
   Процентнi банкiвськi позики спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням прямих витрат на здiйснення операцiї, а згодом вони оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Будь-яка рiзниця мiж надходженнями(за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї) i сумою розрахунку або сумою погашення визнається протягом строкiв вiдповiдних позик i вiдображається у складi фiнансових витрат.
   Витрати по позикам
   Витрати на позики,якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу,тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi.
   Резерви
   Резерви визнаються, коли у Компанiї є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
   Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.
   У тих випадках, коли деякi або всi економiчнi вигоди, якi потрiбнi для реалiзацiї резерву, передбачається отримати вiд третьої сторони, така дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо точно вiдомо, що компенсацiя буде отримана, i суму такої дебiторської заборгованостi можна визначити достовiрно.
   Запаси
   Запаси складаються, головним чином, з товарiв, утримуваних для продажу. Матерiали представленi витрат ними запасними частинами i матерiалами, використовуваними для обслуговування та ремонту основних засобiв. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї.
   Собiвартiсть розраховується з використанням методiв ФIФО для запасних частин, утримуваних для продажу, та матерiалiв та iдентифiкацiйного методу для визначення собiвартостi готової продукцiї, утримуваних для продажу.
   Передплати постачальникам
   Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю,за вирахуванням резерву пiд сумнiвну заборгованiсть.
   Оренда
   Оренда класифiкується як фiнансова, коли за умовами оренди орендар бере на себе всi основнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням орендованим активом. Вся iнша оренда класифiкується як операцiйна.
   Товариство як орендатор
   Активи, орендованiТовариства за договорами фiнансової оренди, спочатку облiковуються за меншою з справедливiй вартостi орендованого майна на початок строку оренди та дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Вiдповiднi зобов'язання перед орендодавцем вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан як зобов'язання з фiнансової оренди.Сума орендної плати розподiляється мiж фiнансовими витратами та зменшенням зобов'язань з оренди таким чином, щоб отримати постiйну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Фiнансовi витрати вiдображаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати i класифiкуються як «Фiнансовi витрати», якщо вони не вiдносяться безпосередньо до квалiфiкованих активiв. В останньому випадку вони капiталiзуються вiдповiдно з загальною полiтикою Товариства щодо витрат на позики. Орендна плата, обумовлена майбутнiми подiями, вiдноситься на витрати по мiрi виникнення.
   Платежi з операцiйної оренди вiдносяться на витрати рiвномiрно протягом термiну оренди, за винятком випадкiв, коли iнший метод розподiлу витрат точнiше вiдповiдає тимчасовому розподiлу економiчних вигод вiд орендованих активiв. Умовнi оренднi платежi, що виникають за договорами операцiйної оренди, визнаються як витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi.
   Товариство як орендодавець
   Доходи вiд операцiйної оренди визнаються за прямолiнiйним методом протягом термiну дiї вiдповiдної оренди. Первiснi прямi витрати орендодавцiв, якi прямо вiдносяться на пiдготовку та укладання договорiв операцiйної оренди, додаються до балансової вартостi орендованого активу i визнаються на прямолiнiйнiй основi протягом строку дiї оренди.
   Податок на прибуток
   Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку( в даний час товариство є платником єдиного податку).
   Поточний податок
   Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи або витрати,через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також виключає взагалi не пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування статтi. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрав або практично набрав чинностi на звiтну дату.
   Вiдстрочений податок
   Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiд повiдними даними податкового облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiд ображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в рамках угод(крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток.
   Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є високою.
   Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються
   з використанням ставок оподаткування(а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрало або практично набрав чинностi на звiтну дату, якi iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення зобов'язання. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки намiрiв Товариства(станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або погашення балансової вартостi активiв та зобов'язань.
   Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань.
   Поточний та вiдстрочений податки за перiод
   Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно.
   Пенсiйнi зобов’язання
   Державний пенсiйний план з визначеними внесками - Компанiя здiйснює внески в Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Компанiї за такими внесками включенi до статтi «Заробiтна плата i вiдповiднi витрати». Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.
   Визнання доходiв
   Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або який пiдлягає отриманню,i являють собою суми до отримання за товари та послуги, наданi входi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних повернень товару покупцями, знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань,а також за вирахуванням податку на додану вартiсть(«ПДВ»).
   Реалiзацiя товарiв
   Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
   ? Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням товарами;
   ? Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не контролює проданi товари;
   ? Сума доходiв може бути достовiрно визначена;
   ? Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю, i
   понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
   Надання послуг
   Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
   Умовнi зобов’язання та активи
   Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною. Умовнi активи не визнаються у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня ймовiрнiсть припливу економiчних вигод.
   4. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ
   Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики.

   У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

   Облiк безпроцентних позик, отриманих вiд пов'язаних сторiн та наданих пов'язаним сторонам - Безпроцентнi позики, отриманi вiд пов'язаних сторiн та наданi пов'язаним сторонам, вiдображаються за номiнальною вартiстю, приймаючи до уваги той факт, що данi позики мають технiчний характер в межах загального управлiння грошовими коштами.
   Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
   (а) Строки корисного використання основних засобiв
   Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
   (в) Вiдстроченi податковi активи
   У груднi 2010 року був прийнятий Податковий кодекс України, який суттєво змiнив податковi закони i ставки оподаткування. Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття iстотних суджень керiвництва Товариства на пiдставi оцiнки майбутньої облiкової та податкової вартостi основних засобiв.
   Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування.
   Текст аудиторського висновку
   АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
   Керiвництву, Наглядовiй Радi,
   Акцiонерам, Нацiональнiй комiсiї з
   цiнних паперiв та фондового ринку.

   ЗВIТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI


   Основнi данi про емiтента:
   • Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство «Херсонводпроект»;
   • Код ЄДРПОУ: 01038476;
   • Органiзацiйно-правова форма господарювання - акцiонерне товариство;
   • Форма власностi : приватна;
   • мiсцезнаходження: 73024, Херсонська обл. , м.Херсон , вул..Перекопська, б. 20;
   • дата державної реєстрацiї: 27.10.1994року розпорядженням виконавчого комiтету Херсонської мiської ради.
   • Телефон - (0552) 26-23-76
   • Розрахунковий рахунок № 26004052303259 в Херсонськiй фiлiї ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 352479;

   Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi, складеної згiдно з МСФЗ, Публiчного акцiонерного товариства «Херсонводпроект» (надалi – «Товариство»), що включає попереднiй баланс станом на 31 грудня 2012 року, попереднiй звiт про прибутки та збитки, попереднiй звiт про змiни в капiталi та попереднiй звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi разом – «попередня фiнансова звiтнiсть»).
   Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтцi 2 концептуальної основи спецiального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».

   Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

   Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть

   Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення, описаною в примiтцi 2. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

   Вiдповiдальнiсть аудиторiв
   Наша вiдповiдальнiсть полягає в тому, щоб висловити свою думку щодо достовiрностi цiєї попередньої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ на основi проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають, щоб ми дотримувалися етичних норм, спланували та провели аудит з метою отримання обґрунтованої впевненостi щодо вiдсутностi суттєвого викривлення попередньої фiнансовiй звiтностi.

   Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi.

   Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є належними та достатнiми для надання нашого аудиторського висновку. При складаннi висновку аудитор керувався вимогами МСА 800 «Особливi мiркування – аудиту фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до концептуальних осно в спецiального призначення»,МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", а також, враховував вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 р. N 1360.

   Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
   На думку аудитора, до модифiкацiї аудиторської думки призвiв вплив коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б ми були в змозi бути присутнi при iнвентаризацiї активiв та зобов’язань, фiнансова звiтнiсть надає правдиву та неупереджену iнформацiю про фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Херсонводпроект».
   Вiдповiдно до § 43 МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» суб'єкт господарювання виправив помилки попереднього перiоду ретроспективно в першому комплектi фiнансових звiтiв, затверджених до випуску пiсля їх виявлення шляхом перерахування залишкiв активiв, зобов'язань та власного капiталу на початок перiоду за найперший з поданих попереднiх перiодiв, якщо помилка вiдбулася до першого з поданих попереднiх перiодiв. При проведеннi аналiзу визначення складу основних засобiв на вiдповiднiсть критерiям МСБО 16 «Основнi засоби» аудитором не вдалося отримати достатнi аудиторськi докази вiдносно iсторичної вартостi деяких об'єктiв основних засобiв. У зв’язку з неможливiстю перевiрки фактiв, якi стосуються iнвентаризацiї основних засобiв станом на 31.12.2012 р. через неможливiсть аудитора бути присутнiм при iнвентаризацiї, оскiльки призначення нас аудиторами вiдбулося пiсля дати проведення iнвентаризацiї, аудитор не може висловити думку щодо зазначених статей. Балансова вартiсть запасiв вiдображена вiдповiдно до МСБО 2 «Запаси». Фiнансовi активи, якi утримуються до погашення, облiковуються за амортизованою вартiстю вiдповiдно до §9 МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» i §45 МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка. Iнша дебiторська заборгованiсть вiдповiдає критерiям визнання їх фiнансовими активами. Облiк касових операцiї, залишки каси та нормативи витрат на поточнi потреби не порушувалися. Операцiї по розрахунковому рахунку велися вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
   Ведення бухгалтерського облiку вiдповiдає Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi, забезпечує регулярний збiр i належну обробку iнформацiї, необхiдної для складання фiнансової звiтностi.

   Висновок
   На нашу думку, попередня фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтцi 2, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

   Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
   Ми звертаємо увагу на Примiтку 2, яка пояснює ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства «Херсонводпроект», результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього питання.

   Попередню фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Херсонводпроект» було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Херсонводпроект» може бути не прийнятною для iнших цiлей.

   Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

   ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
   Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360.

   Вартiсть чистих активiв Товариства

   Процедури щодо перевiрки вартостi чистих активiв було виконано шляхом спiвставлення оцiненої суми власного капiталу Товариства станом на 31.12.2012 року, яка зазначена у попередньому звiтi про фiнансовий стан, iз зареєстрованою i фактично сплаченою сумою статутного капiталу Товариства на цю саму дату.
   Станом на 31.12.2012 року зареєстрований розмiр статутного капiталу Товариства становить 60,8 тис. грн., який повнiстю сплачений. Визначена у попереднiй фiнансовiй звiтностi вартiсть чистих активiв (власного капiталу) станом на 31.12.2012 року становить 775,9тис. грн.
   За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi вартостi чистих активiв Товариства вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України можна зробити висновок: розмiр чистих активiв Товариства станом на 31.12.2012 року вище сформованого статутного капiталу на 715,1тис. грн. i вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України.
   Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
   Аудиторська думка, сформульована у цьому звiтi не стосується iншої iнформацiї, яку Товариство має намiр розкривати та надавати до НКЦПФР, та аудитор не несе конкретної вiдповiдальностi вiдповiдно до вимог МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» за визначення того, чи належно подано iншу iнформацiю.
   Виконання значних правочинiв
   Нами була отримана iнформацiя щодо здiйснення Товариством правочинiв, якi б потребували попереднього розгляду та затвердження загальними зборами акцiонерiв.
   За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi виконання значних правочинiв вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок: встановленi Статутом Товариства процедури укладання значних правочинiв не суперечать вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».
   Стан корпоративного управлiння
   Статутом Товариства передбачено наступнi органи управлiння:
   ? Загальнi збори акцiонерiв,
   ? Наглядова Рада,
   ? Дирекцiя,
   ? Ревiзiйна комiсiя.
   Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства".
   Спецiальної посади або вiддiлу, який вiдповiдає за роботу з акцiонерами, в Товариствi не створювалось.
   Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту.
   Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерськiй контроль.
   Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi повноваження необхiднi для здiйснення повної господарської операцiї.
   Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.
   Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя, що обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
   Протягом звiтного перiоду поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснювала Дирекцiя Товариства в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товариства.
   Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв за минулi три роки скликались та проводились регулярно та у вiдповiдностi до законодавства України.
   Органи управлiння Товариством дiють на пiдставi Положень, затверджених Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
   За результатами виконаних аудиторських процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" аудитором зроблено висновок:
   - прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.
   - "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння", наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Комiсiї № 1591 вiд 19.12.2006, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02.2007 за № 97/13364.
   Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
   Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства та вiдповiдальнiсть аудитора щодо викривлень у фiнансових звiтах внаслiдок шахрайства визначено у цьому звiтi.
   Iдентифiкацiя ризикiв викривлень у фiнансових звiтах Товариства в наслiдок шахрайства здiйснюється з метою планування вiдповiдних аудиторських процедур отримання доказiв щодо тверджень, якi мiстять фiнансовi звiти.
   Наслiдки виконаних аудиторських процедур дозволили отримати вiдповiднi аудиторськi докази, на пiдставi яких було сформовано аудиторську думку щодо вiдповiдного подання попередньої фiнансової звiтностi.
   В процесi аудиторської перевiрки та виконання аудиторських процедур ми не отримали доказiв, якi б свiдчили, що попередня фiнансова звiтнiсть суттєво викривлена внаслiдок шахрайства.
   У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо здатностi Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть та його платоспроможностi в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть».
   Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
   •приватне пiдприємство « Аудиторська фiрма «Партнери»;
   •iдентифiкацiйний код -37959758;
   •свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4523 вiд 5 липня 2012року;
   •сертифiкат аудитора серiя А № 006239 вiд 26 квiтня 2007 року (рiшення Аудиторської палати України № 176/10 вiд 26.04.2007р.);
   •мiсцезнаходження: м. Херсон, вул. I. Кулика, 135-а, оф.88;
   •тел.: 050 5982612, факс (0552) 515406: afpartneru@mail.ua.
   Аудит проведено вiдповiдно до договору № 05/13 вiд 15 лютого 2013 р..
   Перевiрка здiйснена з 18 лютого по 28 березня 2013 р.

   Директор(аудитор) В.I.Верчук
   свiдоцтво №4523
   сертифiкат А №006239

   28 березня 2013 року   Додаток

   ДОВIДКА
   про фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Херсонводпроект»станом на 31.12.2012 рiк

   Фiнансовий стан публiчного акцiонерного товариства «Херсонводпроект»залежить вiд результатiв дiяльностi, ефективностi органiзацiї i використання фiнансових ресурсiв. Чим вище показники виробництва i реалiзацiї продукцiї, послуг, нижче їхня собiвартiсть, тим вище рентабельнiсть i прибуток, тим краще фiнансовий стан Товариства.
   З метою оцiнки фiнансового стану Товариства зроблений аналiз балансу i звiту про фiнансовi результати за допомогою сукупностi показникiв платоспроможностi i фiнансової стабiльностi, що дозволили визначити тi чи iншi незбалансованостi руху засобiв у публiчного акцiонерного товариства «Херсонводпроект», зокрема:
   1. Загальний коефiцiєнт покриття К1.1 по Товариству на 31.12.2012 р. дорiвнює 2,91 вiн характеризує спiввiдношення мiж усiма поточними активами i короткостроковими зобов'язаннями Товариства, тобто достатнiсть оборотних коштiв для погашення боргiв протягом року. Значення цього показника оптимально в межах 2-2,5.
   2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1,3 складає 0,021 це означає, що найближчим часом Товариство не здатне оплатити свої короткостроковi борги. Цей коефiцiєнт повинний бути в межах 0,25-0,35 ;
   3. Коефiцiєнт промiжної лiквiдностi К1,2 дорiвнює 2,78. Це означає, що готовнiсть Товариства погасити негайно свою заборгованiсть знаходиться на дуже низькому рiвнi, у свiтовiй практицi оптимальне значення цього коефiцiєнта повинне бути не бiльш 0,7-0,8;
   4. Коефiцiєнт фiнансової лiквiдностi К2 складає 0,821. Цей показник свiдчить про рiвень використання Товариством кредитних джерел формування оборотних коштiв. Цей коефiцiєнт повинний бути 0,25-0,5;
   5. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi К3 по Товариству складає 0,22 i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть, чим вище цей коефiцiєнт, тим краще фiнансовий стан Товариства. Коефiцiєнт повинний бути бiльше 0,5;
   6. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) К6 характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв i дорiвнює 0,821 при нормативi 0,5-1,0.

   Можливi фактори ризику в дiловiй дiяльностi Товариства :
   - незадовiльна платоспроможнiсть партнерiв в Українi;
   - зниження попиту на товари, роботи, послуги;
   - нестабiльнiсть податкового i валютного законодавства.


   Аудитор В.I.Верчук
   сертифiкат А №006239
   свiдоцтво №4523

   ПОКАЗНИКИ
   платоспроможностi i фiнансової стiйкостi по публiчного акцiонерного товариства «Херсонводпроект»
   №п/п Показники на31.12.2012р. Норматив
   1. Коефiцiєнти лiквiдностi:
   Загальний коефiцiєнт покриття
   II роздiл +III роздiл активу балансу
   К1.1= ----------------------------------------------
   IV роздiл + V* роздiл пасиву балансу

   Промiжний
   II роздiл – (ряд..100,110,120,130,140)
   К1.2=----------------------------------------------
   IV роздiл + V* роздiл пасиву балансу

   Абсолютної лiквiдностi
   ряд. 230 + 240 балансу
   К1.3----------------------------------------------------
   IV роздiл + V* роздiл пасиву балансу   2,91   2,78
   0,021
   2,0-2,5
   0,7-0,8   0,25-0,35
   2. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi:
   III роздiл + IV роздiлу пасиву балансу
   К2 =---------------------------------------------
   I роздiл пасиву балансу


   0,22

   0,25-0,5
   3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi:
   I роздiл пасиву балансу
   К3 =-----------------------------------------------
   I роздiл + II роздiл + III роздiл активу балансу


   0,821

   0,5

   4. Коефiцiєнт прибутковостi активiв:
   Балансовий прибуток (форма №2)
   К4 =-----------------------------------------------
   I роздiл + II роздiл + III роздiл активу балансу

   0,427
   5. Коефiцiєнт прибутковостi активiв:
   Балансовий прибуток (форма №2)
   К5 =----------------------------------------------
   I роздiл пасиву балансу   0,52   6. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)
   II роздiл +III роздiл + IV роздiл + V роздiл пасиву балансу
   К6 =----------------------------------------------
   I роздiл пасиву балансу   0,821


   0,5-1,0
   *Доходи майбутнiх перiодiв включаються в розрахунок коефiцiєнта в тiй частинi, що буде цiлком зароблена протягом операцiйного циклу пiдприємства, чи, якщо тривалiсть операцiйного циклу менш 12 мiсяцiв, - протягом року, починаючи з дати складання балансу.

   Аудитор В.I.Верчук
   сертифiкат А №006239
   свiдоцтво №4523


   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом послуг, що надавало товариство у звiтному 2012 роцi була оренда примiщень
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом останнiх п'яти рокiв товариство не здiйснювало значних придбань або вiдчужень активiв. Надходження основних засобiв протягом звiтного року не було. Вибуло основних засобiв за звiтний перiод на 137,1 тис.грн. зi зносом 39,3 тис.грн.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотними поблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента є: - значний податковий тиск на товаровиробника - нестабiльнiсть законодавства
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Протягом 2012 року до Товариства не застосовувались штрафнi санкцiї.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування поточної дiяльностi товариства у звiтному перiодi здiйснювалось за рахунок власних коштiв та банкiвського кредиту.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Знаходиться в процесi розробки
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариство не здiйснювало
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Станом на 31.12.2012р. судовi справи, стороною в яких виступає Товариство або його посадовi особи, вiдсутнi
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі За 2012рiк пiiдприємство одержало прибуток в суми 403,4,0 тис.грн.
   Найменування показника звiтний попереднiй
   Усього активiв 945,5 920
   Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 452,7 438,9
   Запаси 21,8 12,1
   Сумарна дебiторська заборгованiсть 467,4 467,6
   Грошовi кошти та їх еквiваленти 3,6 0,5
   Власний капiтал 775,9 372,5
   Статутний капiтал 60,8 60,8
   Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) -1448,9 -1852,3
   Поточнi зобов'язання 169,6 547,5
   Вартiсть чистих активiв 775,9 372,5
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  438.9  452.7   0  0  438.9   452.7
     — будівлі та споруди  432.8  447.8  0  0  432.8   447.8
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  6.1  4.9  0  0  6.1  4.9
     — інші  0  0  0  0  0  0
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  438.9  452.7  0  0  438.9  452.7
   Опис: Станом на 31.12.2012року на пiдприємствi є в наявностi основнi засоби iсторичною вартiстю 805,7 тис. грн., сума зносу-353 тис.грн., в поточному роцi пiдприємством придбано основних засобiв на 25,7 тис.грн..
   Обмежень на використання основних засобiв не має.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   775.9 372.5
   60.8 60.8
   60.8 60.8
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (рiшення №485 вiд 17.11.2004) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженного наказом мiнiстерства фiнансiв України №87 вiд 31.03.99. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = необоротнi активи + оборотнi активи + витрати майбутнiх перiодiв - довгостроковi зобов'язання - поточнi зобов'язання - забезпечення виплат i платежiв - доходи майбутнiх перiодiв.
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (775,9тис.грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу (715,9 тис.грн.) . Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   Податкові зобов'язання X 10.8  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 108.8  X X
   Усього зобов'язань X 169.6  X X
   Опис: Зобовязання є реальними та пiдлягають погашеню в 2012 роцi i Товариство вживає заходи по їх погашенню.  
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2012 0 0
   2 2011 1 0
   3 2010 0 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/в 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/в 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) д/в  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 2
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/в  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди   Х  
   Іншi (запишіть) д/в  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/в  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   Х  
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена Х    
   Іншi (запишіть) д/в  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Ні  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Так  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар) Ні  Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/в Ні  Ні  Ні 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Ні  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Ні  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію   Х 
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) д/в 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Ні  Ні  Так  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Так  Ні  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Ні  Ні  Так  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Ні  Так  Так 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Ні  Так  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/в  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/в  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились Х   
   Іншi (запишіть) д/в  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи   Х  
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління Х    
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/в  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/в  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів Х   
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) д/в  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий д/в 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   д/в 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   д/в 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата Д/н
   Підприємство За ЄДРПОУ 01038476
   Територія 73024, Херсонська область, Днiпровський, м.Херсон , Перекопська, б. 20 За КОАТУУ 6510136300
   Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство За КОПФГ 230
   Орган державного управління За СПОДУ
   Вид економічної діяльності За КВЕД 68.20
   Одиниця виміру тис. грн. Контрольна сума
   Адреса 73024, Херсонська область, Днiпровський, м.Херсон , Перекопська, б. 20
   Середня кількість працівників 5
   Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
   за міжнародними стандартами фінансової звітності v
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 0 0
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 438.9 452.7
   — Первісна вартість 031 780.0 805.7
   — Знос 032 341.1 353.0
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   — первісна вартість 036 0 0
   — накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 438.9 452.7
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 12.1 21.8
   — поточні біологічні активи 110 0 0
   — готова продукція 130 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 206.6 249.0
   — первісна вартість 161 206.6 249.0
   — резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 261.0 218.4
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 0.5 3.6
   — в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 0 0
   Усього за розділом ІІ 260 481.1 492.8
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
   Баланс 280 920.0 945.5

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 60.8 60.8
   Додатково вкладений капітал 320 2160.5 2160.5
   Резервний капітал 340 3.5 3.5
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1852.3 -1448.9
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Усього за розділом І 380 372.5 775.9
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 496.0 0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0 0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 42.2 150.8
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 1.2 10.8
   — зі страхування 570 1.7 1.6
   — з оплати праці 580 3.7 3.4
   Інші поточні зобов'язання 610 2.7 3.0
   Усього за розділом IV 620 51.5 169.6
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 920.0 945.5
   Керівник Коршунов Андрiй Валерiйович
   Головний бухгалтер д/в
   Примітки:
   У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 815.3 25.9
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 0 0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 815.3 25.9
   Інші операційні доходи 040 0 229.4
   Інші звичайні доходи 050 0 115.6
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 815.3 370.9
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 262.7 174.5
   Інші операційні витрати 090 76.6 969.9
   Вписуваний рядок - у тому числі: 091 39.1 8.7
   Вписуваний рядок: 092 0 0
   Інші витрати 100 72.6 297.1
   Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 411.9 1441.5
   Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 403.4 -1070.5
   Податок на прибуток 140 0 0
   Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 403.4 -1070.5
   Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
   Вписуваний рядок — Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
   Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0
   Примітки:
   Виручка вiд реалiзацiї за 2012 складає 815,3 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованної продукцiї, робiт та послуг за 2012 рiк складає 213,3 тис.грн. та адмiнiстративнi витрати склали 125,9тис.грн.
  • Примітки

   Примітки