Створення: 12.04.2017

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Чiрков Андрiй Олександрович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   12-04-2017
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01038476
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район д/н
        Поштовий індекс 73024
        Населений пункт м. Херсон
        Вулиця, будинок вул. Перекопська, буд. 20
        Міжміський код, телефон та факс (0552) 26-23-76, 26-23-76
        Електронна поштова адреса емітента kvproekt@vatua.com
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) kvproekt.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств. Iнформацiя про загальнi збори вiдсутня, оскiльки в 2015р. загальнi збори не проводилися.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   26-02-2016
   100
   Питання порядку денного: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Звiт про результати дiяльностi за 2014-2015р.р. 3.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревкомiсiї. 4.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу i порядку покриття збиткiв за 2014-2015р.р. 5.Переобрання наглядової ради та ревiзiйної комiсiї. Доповнень порядку денного не було. Всi питання розглянутi, рiшення прийнятi, Наглядова рада не переобиралася. Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося.  
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н, д/н, , д/н   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   141 фiзична особа д/н д/н, д/н Д/н 100
   Усього 100
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова Наглядової ради  Подурец Олег Васильович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 31 059 53.67957137919% 31 059 
   Член Наглядової ради  Подурець Ольга Анатолiївна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 19 729 34.09782232976% 19 729 
   Усього   50 789 87.77912201867 % 50 789 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Чiрков Андрiй Олександрович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1967
   Освіта Середня.
   Стаж керівної роботи (років) 25
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Фiлiя "Чорнобаївське" ПАТ "Птахогосподарство "Червоний прапор" Директор Фiлiя "Чорнобаївське" ПАТ "Птахогосподарство "Червоний прапор".
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа обрана рiшенням наглядової ради вiд 06.03.2017р. на термiн до переобрання. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 25 рокiв, перелiк попереднiх посад: Фiлiя "Чорнобаївське" ПАТ "Птахогосподарство "Червоний прапор", директор. Посадова особа за сумiсництвом не працює. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Подурець Лiдiя Василiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1949
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 11
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПП "Бизнес дом "Бордо", заступник директора
   Опис Повноваження та обов'язки голови Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу голова Ревiзiйної комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi емiтентом протягом звiтного перiоду не виплачувалася. Посадова особа обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.02.2016р. на термiн 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 11 рокiв, перелiк попереднiх посад: заступник директора. Посадова особа обiймає посаду заступника директора в ПП "Бизнес дом "Бордо" (мiсцезнаходження: м. Херсон, вул. Перекопська, 20). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Подурец Олег Васильович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1975
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПП "Бизнес дом "Бордо", директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi емiтентом протягом звiтного перiоду не виплачувалася. Посадова особа обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.06.2014 р. на термiн 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 6 рокiв, перелiк попереднiх посад: директор. Посадова особа обiймає посаду директора в ПП "Бизнес дом "Бордо" (мiсцезнаходження: м. Херсон, вул. Перекопська, 20). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Подурець Ольга Анатолiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1975
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватний пiдприємець
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi емiтентом протягом звiтного перiоду не виплачувалася. Посадова особа обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.06.2014р. на термiн 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 6 рокiв, перелiк попереднiх посад: приватний пiдприємець. Посадова особа є приватним пiдприємцем. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Iвкiна Ольга Вiкторiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1958
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 3
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Пенсiонер
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi емiтентом протягом звiтного перiоду не виплачувалася. Посадова особа обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.06.2014 р. на термiн 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 3 роки. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Соценко Галина Михайлiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 0
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Укранїнський сiлiкат", заступник головного бухгалтера
   Опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу член Ревiзiйної комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi емiтентом протягом звiтного перiоду не виплачувалася. Посадова особа обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.02.2016р. на термiн 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   д/н д/н ,д/н, д/н, д/н, д/н Д/н 0 0 0 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 31 059 54 31 059 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 19 729 34 19 729 0 0 0
   Усього  50 788 88 50 788 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 04071, м. Київ, вул.Нижнiй Вал 17/8
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2002
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 01-10-2013
   Міжміський код та телефон (044) 482-52-14
   Факс (044) 482-52-14
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, вул. Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263257
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 03-09-2013
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   06-07-2011 75/21/1/11 Херсонське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000127971 Документарна 1.05 57860 60753 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчне акцiонерне товариство "Херсонводпроект"є правонаступником закритого акцiонерного товариства "Херсонводпроект".
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство у своєму складi немає.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ХЕРСОНВОДПРОЕКТ " НАКАЗ № 1 03 сiчня 2016р. м. Херсон "Про облiкову полiтику ПАТ "Херсонводпроект" у 2016 р." Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-ХIУ, затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (П(С)БО), iнструкцiями та iншими нормативними актами, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку, складання i подання фiнансової звiтностi, виконуючи вимоги, передбаченi Статутом ПАТ "Херсонводпроект", та з метою забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про облiкову полiтику ПАТ "Херсонводпроект" (додається) та ввести його в дiю з 03 сiчня 2016 року. 2. Вiддiлу кадрiв ознайомити (пiд особистий пiдпис) iз змiстом Положення всiх посадових осiб та працiвникiв, якi мають вiдношення до його виконання. 3. Загальний контроль за виконанням цього Наказу залишаю за собою. Положення про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку ПАТ " Херсонводпроект" Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-ХIУ (далi - Закон про бухоблiк), затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (П(С)БО), iнструкцiями та iншими нормативними актами, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку, складання i подання фiнансової звiтностi, виконуючи вимоги, передбаченi Статутом, та з метою забезпечення -, своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi на ПАТ "Херсонводпроект" (далi за текстом -"Пiдприємство") застосовуються наступнi положення. 1. Органiзацiя бухгалтерського облiку 1.1. Застосовувати План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй. З метою забезпечення необхiдної деталiзацiї облiково-економiчної iнформацiї дозволити бухгалтеру своїм розпорядженням вводити додаткову систему субрахункiв. 1.2. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку покладається на керiвника пiдприємства.. 1.3. Ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi покласти на бухгалтера. Вiдповiдно до пункту 7 статтi 8 Закону про бухоблiк, бухгалтер пiдприємства: - Забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання й подання у встановленi отроки фiнансової звiтностi; - Органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй (йому вiдомих); 2. Повноваження на пiдпис документiв 2.1. Право першого пiдпису на банкiвських розрахунково-платiжних документах надається директору . 3. Первинний облiк. 3.1. Застосовувати на пiдприємствi комп'ютерну бухгалтерську програму "1С Пiдприємство 8". Вiдповiдальнiсть за рiвень вiдповiдностi реєстрiв облiку, порядку й способу реєстрацiї й узагальнення iнформацiї, передбачених цiєю комп'ютерною програмою, вимогам законодавства, покладається на бухгалтера пiдприємства. 3.2. Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй. Первиннi документи повиннi бути складенi пiд час здiйснення господарської операцiї, а якщо це неможливо - безпосередньо пiсля її закiнчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на пiдставi первинних документiв можуть складатися зведенi облiковi документи. 3.3. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського облiку. 3.4. Данi аналiтичних рахункiв повиннi бути тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця. 3.5. Регiстри бухгалтерського облiку повиннi мати назву, перiод реєстрацiї господарських операцiй, прiзвища i пiдписи або iншi данi, що дають змогу iдентифiкувати осiб, якi брали участь у їх складаннi. 3.6. Господарськi операцiї повиннi бути вiдображенi в облiкових регiстрах у тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi. 3.9. Пiдприємство вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та забезпечує їх належне зберiгання протягом встановленого строку. 3.10. Вiдповiдальнiсть за несвоєчасне складання первинних документiв i регiстрiв бухгалтерського облiку та недостовiрнiсть вiдображених у них даних несуть особи, якi склали та пiдписали цi документи. 4. Iнвентаризацiя 4.1. Проводити iнвентаризацiю активiв i зобов'язань вiдповiдно до ст. 10 Закону про бухоблiк та iнших нормативних документiв, зокрема Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11 серпня 1994 р. N 69. 4.2. Склад постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї встановлюється Наказом керiвника. 4.3. Проводити iнвентаризацiю активiв i зобов'язань щороку перед складанням рiчної фiнансової звiтностi станом на 01 грудня року, за який складається фiнансова звiтнiсть. 4.4. Iнвентаризацiю основних засобiв здiйснювати 1 раз на 2 роки. 4.5. Проводити раптову iнвентаризацiю каси не рiдше одного разу на рiк. 4.6. У всiх iнших випадках об'єкти i перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визначаються керiвником пiдприємства на пiдставi чинного законодавства. 5. Податковий облiк 5.1. Вести податковий облiк та подавати податкову звiтнiсть згiдно iз законодавством України. Пiдприємство знаходиться на спрощенiй системi оподаткування за ставкою 5 %. 6. Основнi засоби 6.1. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкувати за такими групами: 1. Основнi засоби 1.1. Будинки, споруди . 1.2. Машини та обладнання. 1.3. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi). Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА). 6.2. До основних засобiв вiдносити матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк) та вартiсть яких перевищує 2500 гривень. 6.3.До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) вiдносити матерiальнi цiнностi, що призначаються для використання у господарськiй дiяльностi протягом перiоду, який бiльше одного року з дати введення в експлуатацiю таких матерiальних цiнностей, та вартiсть яких не перевищує 2500 гривень. Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд Його використання та вартiсть його може бути достовiрно визначена. 6.4. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. 6.5. Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об'єкта основних засобiв, зокрема: - будiвлi i споруди - 50 рокiв - комп'ютерне обладнання - 8 рокiв - меблi - 10 рокiв - транспортнi засоби - 25 рокiв 6.6.Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв не розраховувати i з метою амортизацiї прийняти рiвною нулю, за винятком будiвель та транспортних засобiв . 6.7. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) i бiблiотечних фондiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. 6.8. Амортизацiя основних засобiв в податковому облiку нараховується за методом, визначеним у бухгалтерському облiку (прямолiнiйний метод), що вiдповiдає вимогам пп. 145.1.9 Податкового кодексу). 7. Запаси 7.1. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв уважати кожне їх найменування. 7.2. Запаси визнавати активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. 7.3. Запаси вiдображати в бухгалтерському облiку по первiснiй вартостi. 7.4. При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу чи iншому вибуттi їх оцiнку здiйснювати по . методу ФIФО. 7.5. Запаси, якi не приносять пiдприємству економiчних вигод в майбутньому, визнавати нелiквiдними i списувати в бухоблiку, а при складаннi фiнансової звiтностi не вiдображати в балансi, а враховувати на окремому субрахунку позабалансового рахунку 07. 7.5. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу iз нарахуванням зносу в розмiрi 100% при передачi їх в експлуатацiю) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними матерiально-вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання (до моменту їх повної лiквiдацiї, списання з балансу). 7.7. . Малоцiннi i швидкозношуванi предмети вартiстю до 100 грн. за одиницю при передачi їх в експлуатацiю за балансом не враховуються (окрiм приладiв облiку та спецодягу). 8. Дебiторська заборгованiсть. 8.1.Дебiторську заборгованiсть визнавати активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. В балансi дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, визнавати по чистiй вартостi, що дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. 8.2.Величина сумнiвних боргiв визначається, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв, питомої ваги безнадiйних боргiв у чистому доходi вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг на умовах наступної оплати або на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi. 8.3. Визначена на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi величина сумнiвних боргiв на дату балансу становить залишок резерву сумнiвних боргiв на ту саму дату. 8.4. Залишок резерву сумнiвних боргiв на дату балансу не може бути бiльшим, нiж сума дебiторської заборгованостi на ту саму дату, 8.5. Класифiкацiя дебiторської заборгованостi здiйснюється групуванням дебiторської заборгованостi за строками її непогашений iз встановленням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної групи. Коефiцiєнт сумнiвностi встановлюється пiдприємством, виходячи з фактичної суми безнадiйної дебiторської заборгованостi за попереднi звiтнi перiоди. Коефiцiєнт сумнiвностi, як правило, зростає зi збiльшенням строкiв непогашення дебiторської заборгованостi. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається як сума добуткiв поточної дебiторської заборгованостi вiдповiдної групи та коефiцiєнта сумнiвностi вiдповiдної групи. 8.6. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. 8.7. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з активiв на iншi операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв. 8.8. Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у разi визнання її безнадiйною списується з балансу з вiдображенням у складi iнших операцiйних витрат. 8.9. Частина довгострокової дебiторської заборгованостi, яка пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, вiдображається на ту саму дату в складi поточної дебiторської заборгованостi. 9. Оплата працi 9.1. Затвердити систему оплати працi: - за штатним розкладом - для адмiнiстрацiї, iнженерно-технiчних працiвникiв та службовцiв; Включити до системи оплати працi перелiк витрат на виплату основної та додаткової заробiтної плати й iнших видiв заохочень i виплат, виплат за виконання робiт (послуг) згiдно з договорами цивiльно-правового характеру, будь-якi Iншi виплати у грошовiй або натуральнiй формi, якi можуть бути встановленi за домовленiстю сторiн. 10. Доходи 10.1. Вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Дохiд для визнання доходу та визначення його суми розрiзняти дохiд вiд: - реалiзацiї продукцiї, товарiв, iнших активiв, придбаних з метою продажу (крiм iнвестицiй у цiннi папери); - надання послуг, виконання робiт; 11. Витрати 11.1. Визначити метод вiдображення в облiку витрат дiяльностi: - з використанням рахункiв класу 9 "Витрати дiяльностi". Вiдповiдно до П(С)БО 16 "Витрати" п. 11 до виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) включаються: - прямi матерiальнi витрати; - прямi витрати на оплату працi; 12. Заключнi положення 12.1. Загальний контроль за виконанням вимог Положення залишаю за собою. 12.2. Безпосереднiй контроль за виконанням вимог Положення покладається на бухгалтера Пiдприємства . 12.3. У випадку змiни норм чинного законодавства щодо питань, якi передбаченi Положенням,' перевагу мають норми законодавства. У такому разi у Положення повиннi бути внесенi вiдповiднi змiни. 12.4. Внесення змiн до даного Положення у зв'язку iз змiною законодавства чи вступом у дiю нових П(С)БО здiйснюється шляхом викладення Положення у новiй редакцiї та затвердження Наказом по Пiдприємству. Доповнення до "ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ" звiтного 2016року Складання податкової та фiнансової звiтностi з 01.01.2015р. базується тiльки на бухгалтерському облiку з використанням норм НП (с)БО або МФЗ. 1. Облiкова полiтика пiдприємства складається згiдно з Наказом МФУ № 635 вiд 26.06.2013 року. 2. З першого грудня згiдно Наказу МФУ № 897 вiд 20.10.2015року набуває чинностi нова форма Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств. 3. У Декларацiї на прибуток застосовується iнший принцип визначення податку, що вiдповiдає пп. 134.1.1 Податкового Кодексу. 4. Згiдно з новими правилами ПАТ "Херсонводпроект" є пiдприємство з обсягом виробництва до 20 млн грн. Об'єктом оподаткування є прибуток iз джерелом походження з України, який буде визначатися без застосування коригування на податковi рiзницi, тобто( збiльшення або зменшення) фiнансового результату до оподаткування ( прибутку або збитку), визначеного у фiнансовiй звiтностi пiдприємства вiдповiдно до НП(с)БО, передбаченi Розд. 111 ПК. 5. Декларацiю не доповнювати новим додатком Р1 "Рiзницi", що виникають при нарахуваннi амортизацiї необоротних активiв (ст. 138 ПК), формуваннi резервiв(забезпечень) та (ст.141 ПК) тощо. 6. Вiдповiдальнiсть за покращення технiчного стану основних засобiв та облiк понесених витрат несе керiвник пiдприємства, Наказ МФУ № 635 вiд 27.06.13р.). 7. Резерв вiдпусток не має податкових рiзниць, ст. 139 ПК. 8. Сумнiвнi борги повиннi вiдповiдати вимогам п.14.1.11 ПК. та ст. 139.2 ПК 9. Починаючи з сiчня 2016 року утримання єдиного внеску iз нарахованого доходу застрахованих осiб скасовано, ЕСВ сплачує тiльки працедавець. 10. З 01.01.2016 року єдиний внесок на загальнообовязкове державне соцiальне страхування для платникiв встановлений у розмiрi 22%, за рахунок пiдприємства. 11. З 01.01.2016 року Податок на доходи для фiзичних осiб встановлений у розмiрi 18%. 12. Мiнiмальна заробiтна плата з 01.01.2016року продовжує дiяти у сумi - 1378,00 грн., розмiр податкової соцiальної пiльги з 01.01.2016року згiдно Закону складає - 689,00 грн., застосовується тiльки для заробiтної плати у сумi не бiльше 1930,00 грн., тобто 1372,00 грн. х 1,4= 1920,80грн.= 1930грн. 13. Утримання iз заробiтної плати з 01.01.2016року здiйснюється: а) податок на доходи у розмiрi - 18%; ( 1930 - 689) х 0,18= 223,40грн. б) Вiйськовий збiр у розмiрi - 1,5%. 1930 х 0,015 = 28,95 грн. 14. Нарахування 22% ЄСВ за рахунок пiдприємства складає 1930 х 0,22 = 424,60 грн. 15. Всього утримано з ФО = 223,40 + 28,95 = 252,35 грн. 16. Всього перераховано ЄСВ за рахунок пiдприємства = 424,60грн. 17. Всього до сплати до бюджету 252,35 + 424,60 = 676,95 грн.
   Текст аудиторського висновку
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом послуг, що надавало товариство у звiтному перiодi була оренда примiщень.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом останнiх п'яти рокiв товариство не здiйснювало значних придбань або вiдчужень активiв.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть товариства наступнi: - висока конкуренцiя; - податковий тиск; - низька платоспроможнiсть клiєнтiв.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Товариство не порушувало у звiтному перiодi законодавство, штрафи та компенсацiї не виплачувалися.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування поточної дiяльностi товариства у звiтному перiодi здiйснювалось за рахунок власних коштiв.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Станом на кiнець звiтного перiоду товариство не має укладених, але ще невиконаних договорiв (контрактiв).
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) У зв'язку з неможливiстю прогнозування на найближчий час фiнансових надходжень пiдприємства, окрiм тих, що повнiстю витрачаються на пiдтримку життєдiяльностi пiдприємства, яке-небудь прогнозування та планування на майбутнi перiоди є неможливим.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариством не здiйснювалися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи в звiтному перiодi небуло.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  366  326   0  0  366   326
     — будівлі та споруди  357.3  326  0  0  357.3   326
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  8.7  0  0  0  8.7  0
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  366  326  0  0  366  326
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 814 тис. грн., знос становить 488 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 326 тис. грн., з них будiвлi та споруди - 326 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу основних засобiв товаритства становить 59,95 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   3275 1996
   61 61
   61 61
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(3275.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(61.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   Податкові зобов'язання X 33  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 455  X X
   Усього зобов'язань X 496  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства включенi: - поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 442 тис.грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування в сумi 3 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi в сумi 10 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за одержанi аванси в сумi 0 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 0 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
   26-02-2016 26-02-2016 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
   02-11-2016 02-11-2016 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2016 1 0
   2 2015 0 0
   3 2014 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори не скликались.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
   Кількість представників держави
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 4
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) Комiтети не створенi.  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 2
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Так 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий не приймався 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   не приймався 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   не приймався 
 • Річна фінансова звітність