Створення: 20.01.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 26/02/2016

Публічне акціонерне товариство «Херсонводроект» скликає загальні збори акціонерів 26.02.2016 о 10.00 за адресою товариства: м.Херсон, вул.Перекопська, 20, кім. № 409 з таким порядком денним:

 1. .Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014-2015р.р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансів і порядку покриття збитків за 2014-2015р.р.
 5. Переобрання наглядової ради та ревізійної комісії.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 22.02.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись у приймальню до Івкіної О.В.

Реєстрація учасників зборів 26.02.16 з 09.20 до 09.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2014/2013):

 • Усього активів 1953/1537.
 • Основні засоби 394/440.
 • Запаси 48/32.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 1507/1057.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 4/8.
 • Непокритий збиток -560/-1196.
 • Власний капітал 1665/1029.
 • Статутний капітал 61/61.
 • Поточні зобов’язання 285/508.
 • Прибуток на 1 акцію (грн.) 11/4.
 • Кількість акцій 57860/57860.
 • Чисельність працівників 3/3.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 12(2266) від 20.01.2016.