Створення: 20.03.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 27/04/2018

Публічне акціонерне товариство «Херсонводпроект», місцезнаходження м.Херсон, вул.Перекопська, 20, скликає загальні збори акціонерів 27.04.2018р. о 10.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет директора, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 4. Звіт про результати діяльності за 2017 р.
 5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 6. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2017 р.
 7. Про зміну типу та найменування товариства.
 8. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
 9. Утворення та обрання органів товариства відповідно до статуту.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання 1:
лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Куковаченко Олена Вікторівна, члени комісії – Куковаченко Ігор Антонович, Романько Тала Комілжонівна.
Питання 2:
затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:
- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;
- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.
Питання 3:
- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;
- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.
Питання 4:
звіт про результати діяльності за 2017 р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2017 р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.
Питання 5:
звіт НР, звіт та висновок РК по балансу затвердити.
Питання 6:
звіт про результати діяльності, баланс за 2017 р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.
Питання 7:
7.1. змінити тип Публічного акціонерного товариства «Херсонводпроект» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
7.2. у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства змінити найменування товариства: з «Публічне акціонерне товариство «Херсонводпроект» на «Приватне акціонерне товариство «Херсонводпроект».
Питання 8:
- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною законодавства та типу товариства;
- уповноважити Подурец Олега Васильовича від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.
Питання 9:
9.1 утворити наглядову раду (НР) ПрАТ «Херсонводпроект», обрати НР ПрАТ «Херсонводпроект» терміном на 3 роки в складі 3 осіб;
9.2 обрати головою НР ПрАТ «Херсонводпроект»– Подурец Олега Васильовича, членами ради – Подурець Ольгу Анатоліївну, Івкіну Ольгу Вікторівну;
9.3 утворити ревізійну комісію (РК) ПрАТ «Херсонводпроект», обрати РК ПрАТ «Херсонводпроект» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;
9.4 обрати головою РК ПрАТ «Херсонводпроект» Подурець Лідію Василівну, членом РК – Зорик Юлію Олексіївну;
9.5 утворити одноосібний виконавчий орган товариства – Директор, обрати Директора терміном до переобрання згідно статуту товариства;
9.6 обрати в.о. Директора ПрАТ «Херсонводпроект» Куковаченко Олену Вікторівну.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: kvproekt.vatua.com
Будь який акціонер Товариства має право:
- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання, або проектів рішень з питань проекту порядку денного;
- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства із зазначенням про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства;
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальню до відповідальної особи – Івкіної Ольги Вікторівни, а також в день проведення зборів в місці їх проведення;
- отримати від Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на визначену дату;
- ознайомитися з формою бюллетеня для голосування.
В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства мають бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».
На дату повідомлення про проведення зборів:
- загальна кількість акцій у випуску товариства – 57 860 шт.;
- кількість голосуючих акцій – 50 788 шт.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 23.04.18.
Реєстрація учасників зборів 27.04.18 з 09.20 до 09.50 за адресою їх проведення.
Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – чинним порядком посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.
Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2017):

 • Усього активів 3771/4471.
 • Основні засоби 326/329.
 • Запаси 22/40.
 • Сумарна дбт заборгованість 3421/4099.
 • Грошові кошти 2/3.
 • Нерозподілений прибуток 1050/2052.
 • Власний капітал 2164/2164.
 • Статутний капітал 61/61.
 • Поточні зобов’язання 488/194.
 • Кількість акцій 57860/57860.
 • Чисельність працівників 6/7.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 54(2807) від 20.03.18.