Створення: 26.04.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 30/05/2013

Публічне акціонерне товариство «Херсонводроект» скликає загальні збори акціонерів 30.05.2013р. об 11-00 за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 20.

Порядок денний:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011-2012 роки.
  3. Звіт наглядової ради за 2011-2012 роки.
  4. Звіт та висновки ревкомісії за 2011-2012 р.р.
  5. Затвердження річних результатів діяльності товариства, звіту та балансу товариства за 2011-2012 роки.
  6. Затвердження порядку покриття збитку (розподілу прибутку) за 2011-2012 роки.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24.05.13.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні, звернувшись до Братчені О.В.

Реєстрація учасників зборів 30.05.13 з 10.00 до 10.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за 2011-2012 рік (тис.грн.)

Найменування показника

                           Період

Звітний

2012 р.

Звітний

2011 р.

Попередній

2010 р.

Усього активів

945,5

920,0

2326,2

Основні засоби

452,7

438,9

598,3

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

-

Запаси

21,8

12,1

1,6

Сумарна дебіторська заборгованість

467,4

467,6

1721,7

Грошові кошти та їх еквіваленти

3,6

0,5

4,6

Нерозподілений прибуток

-1448,9

-1852,3

-781,7

Власний капітал

2164,0

2164,0

2164,0

Статутний капітал

60,8

60,8

60,8

Довгострокові зобов’язання

-

-

850,0

Поточні зобов’язання

169,6

51,5

33,1

Чистий прибуток (збиток)

403,4

-1070,6

-164,8

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

-

Середньорічна кількість акцій (шт.)

57860

57860

57860

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3

4

6

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 74 від 17.04.13.